Rešavanje upozorenja i grešaka
Rešavanje upozorenja i grešaka

Rešavanje upozorenja i grešaka

Upozorenje
Mogući uzroci i rešenja
Glava za štampanje je otvorena
Poklopac je otvoren ili nije dobro zatvoren nakon što je izdata komanda za štampanje ili nakon što je pritisnuto dugme
FEED
(Uvlačenje) ( ).
Poklopac je otvoren ili nije pravilno zatvoren.
Zatvorite poklopac / glavu za štampanje. Gurajte prednje gornje uglove poklopca štampača nadole dok ne čujete i osetite da je poklopac nalegao i fiksirao se na mestu.
Potrebno je servisiranje prekidača za otvaranje glave. Pozovite servisera za pomoć.
Nestalo je medija
Štampač ne može da otkrije medij na putanji štampanja nakon što je izdata komanda za štampanje ili nakon što je dugme
FEED
(Uvlačenje) () pritisnuto.
Nema medija (rolne) u štampaču. Ubacite medij i zatvorite poklopac štampača.
Možda ćete morati da pritisnete dugme
FEED
(Uvlačenje) ( ) jednom ili dugme
PAUSE
(Pauza) da biste nastavili sa štampanjem koje je bilo u toku pre nego što je nestalo medija u štampaču.
Pogledajte Ubacivanje medija.
Nedostaje nalepnica između dve nalepnice na kraju umetnute rolne. Proizvođači rolni koriste ovaj metod za identifikovanje kraja rolne. Pogledajte Detektovanje stanja nestanka medija.
Zamenite praznu rolnu medija i nastavite sa štampanjem.
Da ne biste izgubili zadatak štampanja koji je u toku, NEMOJTE da isključujete napajanje da biste ubacili medij. Pogledajte Detektovanje stanja nestanka medija.
Senzori za medij nije pravilno poravnat. Proverite položaj senzora medija. Pogledajte Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze.
Možda ćete morati da kalibrišite štampač za novi ubačeni medij nakon što prilagodite lokaciju senzora. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija.
Štampač je podešen za nekontinuirane (nalepnice ili crna oznaka) medije, ali su u njega ubačeni kontinuirani mediji. Proverite da li je senzor za medije u podrazumevanom centralnom položaju. Pogledajte Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza).
Nakon podešavanja mesta senzora može biti potrebna kalibracija štampača za medij. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija.
Senzor za medij je prljav. Očistite gornji niz senzora mreže/proreza i donje pomične senzore za medije. Pogledajte Čišćenje senzora. Ponovo umetnite medij, podesite položaj pomičnog senzora za medij i ponovo kalibrišite štampač za medij. Pogledajte Ubacivanje medija i Pokretanje SmartCal kalibracije medija.
Prepoznavanje medija ne radi na očekivani način za štampanje, verovatno zbog oštećenja podataka u memoriji ili neispravnih komponenti. Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača. Ako ovo ne reši problem, obratite se serviseru.
Ulazna traka (samo za štampač sa kertridžom ZD420).
Na štampač je poslata komanda za štampu, a štampač je u direktnom termalnom režimu sa instaliranom trakom.
Štampač ima dve postavke grejanja: jednu za direktni termalni režim štampanja, a drugu za režim štampanja sa termalnim prenosom. Ti režimi su osmišljeni tako da daju ekvivalentnu gustinu štampanja / zatamnjenost na istom nivou postavke.
U štampaču se nalazi kertridž sa trakom dok je štampač podešen na direktni termalni režim (i štampa na direktnim termalnim medijima).
Uklonite kertridž sa trakom iz štampača bez isključivanja napajanja, a zatim zatvorite štampač.
Možda ćete morati jednom da pritisnete dugme
FEED
(Uvlačenje) ili
PAUSE
(Pauza) kako bi štampač nastavio sa štampanjem.
Štampač je pogrešno podešen u Direktni termalni režim dok pokušavate da štampate koristeći medij za termalni prenos i kertridž sa trakom.
Format/obrazac za štampanje koji je poslat za ovaj zadatak za štampanje može imati podešen direktni termalni režim pomoću
^MTD
umesto
^MTT
.
Postavku za PRINT METHOD (Način štampanja) možete da promenite na jedan od tri načina:
 • Promenite stavku PRINT METHOD (Način štampanja) u
  THERMAL TRANS
  (Termalni prenos) putem ZPL programiranja. Detalje o programiranju štampača potražite u ZPL vodiču za programiranje. Veze do ovog i drugih priručnika potražite u odeljku O ovom vodiču.
 • Pristupite meniju Settings (Postavke) pomoću ekrana štampača (ako postoji) da biste promenili postavku. Pogledajte PRINT METHOD (Način štampanja) u odeljku Meni Settings (Postavke).
 • Koristite Ethernet (LAN ili WLAN) veb-stranicu štampača za server za štampanje da biste pristupili i podesili PRINT METHOD na režim
  THERMAL TRANS
  (termalni prenos). Za više detalja, pogledajte PRINT METHOD (Način štampanja) u odeljku Meni Settings (Postavke).
Nestalo je trake
Štampač se zaustavlja dok štampa ili prikazuje ovo upozorenje odmah nakon slanja zadatka za štampanje na štampač.
Štampač je detektovao kraj trake. Na kraju originalne Zebra trake za prenos nalazi se reflektujući deo koji štampač prepoznaje kao kraj trake.
Izvadite traku i zamenite rolne trake ili kertridž sa trakom, a zatim zatvorite štampač. Možda ćete morati jednom da pritisnete dugme
FEED
(Uvlačenje) ili
PAUSE
(Pauza) kako bi štampač nastavio sa štampanjem. Pogledajte Detektovanje stanja nestanka trake.
Samo za štampače sa kertridžom ZD420: Kertridž sa trakom mora da bude umetnut u štampač. Štampač je podešen na Režim termalnog prenosa. Pogledajte Umetanje kertridža sa trakom ZD420.
Samo za štampače sa kertridžom ZD420: Štampač verovatno ne može da prepozna medij zato što:
 • Kontakti čipa sa podacima o kertridžu sa trakom ili senzora kertridža su prljavi.
 • Podaci u memoriji su oštećeni.
 • Komponente kertridža ili štampača su u kvaru.
Probajte sledeće:
 • Instalirajte drugi ispravan kertridž sa trakom (ako je dostupan).
 • Očistite čip kertridža sa trakom pomoću štapića sa vatom natopljenog alkoholom.
 • Očistite kontakte senzora kertridža sa trakom. Uputstvo za čišćenje potražite u odeljku Čišćenje senzora – gornja polovina štampača sa kertridžom sa trakom ZD420.
 • Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
Ako se problem ne otkloni, obratite se serviseru.
Za standardni valjak (štampači sa termalnim prenosom): Štampač ne može da prepozna medij zbog drugih nepravilnosti.
Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
Ako ovo ne reši problem, obratite se serviseru.
Nizak nivo trake (samo štampač sa kertridžom ZD420).
Štampač je izračunao da kertridž sa trakom sadrži još samo 10% trake. Prag za upozorenje o tome da je traka pri kraju možete da promenite pomoću komandi za programiranje.
Proverite dostupnost kertridža sa trakom. Informacije o menjanju praga za upozorenje da je traka pri kraju potražite u odeljku Komande za programiranje kertridža sa trakom.
Detalje o programiranju štampača potražite u ZPL vodiču za programiranje.
Veze do ovog i drugih priručnika potražite u odeljku O ovom vodiču.
Greška pri sečenju
Sečivo sekača je zaglavljeno i ne pomera se ispravno.
Medij, lepak ili strani predmet je zaustavio rad sekača.
Isključite napajanje štampača tako što ćete dugme
POWER
(Napajanje) držati pritisnuto pet sekundi. Sačekajte da se štampač potpuno isključi, a zatim uključite napajanje štampača.
Ako se štampač ne oporavi od ove greške, obratite se serviseru za pomoć.
Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Korišćenje neodobrenog alata, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd. može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do njegovog zaglavljivanja.
Temperatura glave za štampanje je previsoka, pa je napravljena pauza kako bi se glava za štampanje ohladila.
Štampač štampa veliki grupni zadatak, obično sa velikom količinom sadržaja.
Operacija štampanja će se nastaviti nakon što se glava za štampanje ohladi.
Temperatura okruženja na lokaciji štampača prelazi navedeni radni opseg. Temperatura okruženja u štampaču može ponekad da poraste ako se nalazi na mestu koje je direktno izloženo sunčevim zracima.
Premestite štampač na drugo mesto ili spustite temperaturu okruženja na mestu na kojem se štampač koristi.
Glava za štampanje je ispod radne temperature za pravilno štampanje.
Glava za štampanje je imala kritičnu temperaturu ili je došlo do nestanka struje.
Isključite napajanje štampača tako što ćete dugme
POWER
(Napajanje) držati pritisnuto pet sekundi. Sačekajte da se štampač potpuno isključi, a zatim uključite napajanje štampača. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Glava za štampanje nije deo koji može da servisira korisnik.
Glava za štampanje je ispod radne temperature za pravilno štampanje.
Temperatura okruženja na lokaciji štampača je ispod navedenog radnog opsega. Isključite napajanje štampača, a zatim premestite štampač na toplije mesto i sačekajte da se prirodno zagreje. Ako se temperatura prebrzo promeni, može doći do kondenzovanja vlage u štampaču i na njemu.
Termistor glave za štampanje je otkazao. Isključite napajanje štampača tako što ćete dugme
POWER
(Napajanje) držati pritisnuto pet sekundi. Sačekajte da se štampač potpuno isključi, a zatim uključite napajanje štampača. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera.
Nije moguće čuvati podatke u štampaču na navedenoj lokaciji u memoriji.
Postoje četiri tipa memorije za skladištenje: grafika, format, raster i font.
Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom redu poruke o grešci.
 • Oslobodite prostor u memoriji štampača tako što ćete podesiti format nalepnice ili parametre štampača kako biste smanjili oblast za štampanje.
 • Uklonite nekorišćenu grafiku, fontove ili formate.
 • Uverite se da podaci nisu usmereni na uređaj koji nije instaliran ili nije dostupan.