Rešavanje raznih problema
Rešavanje raznih problema

Rešavanje raznih problema

Koristite ove informacije da biste identifikovali i rešili različite probleme sa štampačem.
Problem
Mogući uzroci i rešenja
Postavke su izgubljene ili su ignorisane.
Neki parametri su nepravilno podešeni. Postavke štampača su možda promenjene, ali nisu sačuvane (npr. ZPL komanda
^JU
nije upotrebljena za čuvanje konfiguracije pre isključivanja napajanje štampača).
Isključite napajanje štampača, a zatim ga ponovo uključite da biste proverili da li su postavke sačuvane.
Komande formata ili obrasca oznake ili komande poslate direktno štampaču sadrže greške u sintaksi ili se nepravilno koriste.
 • Komanda firmvera je isključila mogućnost promene parametra ili
 • Komanda firmvera je vratila parametar na podrazumevanu postavku.
Pogledajte ZPL vodič za programere da biste proverili i upotrebili ispravne komande i sintaksu. Veze do lokacije vodiča nalaze se u odeljku O ovom vodiču.
Prefiks i znak za razgraničavanje podešeni u štampaču ne podudaraju se sa onima u formatu nalepnice.
Proverite da li su postavke ZPL programiranja postavki za kontrolu, komandu i znak za razgraničavanje ispravne za softversko okruženje sistema.
Odštampajte izveštaja o konfiguraciji ili pomoću menija Language (Jezik) na ekranu štampača (ako se prikazuje) za ove tri stavke menija i uporedite ih sa komandama na u formatu ili obrascu nalepnice koju pokušavate da odštampate. Pogledajte Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji, Meni Language (Jezik) i ZPL konfiguracija.
Glavna logička ploča (MLB) možda ne radi ispravno. Firmver je oštećen ili je potrebno servisirati MLB.
 • Vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti. Koristite Zebra Setup Utilities i izaberite
  Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)
  Action (Radnja)
  Load printer defaults (Učitaj podrazumevane vrednosti štampača)
  .
 • Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. MLB (Glavna logička ploča) NIJE deo koji može da servisira korisnik.
Nekontinuirane nalepnice se tretiraju kao kontinuirane nalepnice.
U štampač je poslat nekontinuirani format za nalepnice sa odgovarajućim medijima ubačenim u štampač, ali se štampa kao da je u pitanju kontinuirani medij.
Štampač nije kalibrisan za medij koji se koristi ili je konfigurisan za kontinuirane medije.
Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez/urez, uzastopno ili oznaka) i kalibrišite štampač koristeći Pokretanje SmartCal kalibracije medija, ako je potrebno koristite Ručna kalibracija medija za tipove medija koji se teško kalibrišu.
Za štampače sa ekranom ZD620, pogledajte stavku MEDIA TYPE (Tip medija) u meniju Settings (Postavke) da biste proverili i podesili tip medija za medij koji koristite. Pogledajte Meni Settings (Postavke).
Štampač se blokira.
Svi indikatori svetle i štampač se blokira ili se štampač blokira prilikom ponovnog pokretanja.
Memorija štampača je možda oštećena.
Probajte sa ovim rešenjima:
 • Vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti. Koristite Zebra Setup Utilities i izaberite
  Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)
  Action (Radnja)
  Load printer defaults (Učitaj podrazumevane vrednosti štampača)
  . Pogledajte stavku Load Defaults (Učitaj fabričke postavke) u meniju Tools (Alatke). Pogledajte Meni Tools (Alatke).
 • Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
 • Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Memorija štampača nije stavka koju korisnik može da servisira.
 • Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Ovo nije stavka koju korisnik može da servisira.
Greške usled neispravnog kertridža sa trakom
Prikazuje se upozorenje
Ribbon Out
(Nestalo je trake), ali je kertridž sa trakom instaliran ili se prikazuje greška sa verifikacijom kertridža sa trakom, ali je originalni Zebra kertridž sa trakom inostaliran, koji NIJE dorađen ili izmenjen.
Kontakti senzora kertridža sa trakom ili kontakti pametnog čipa kertridža sa trakom mogu da budu prljavi ili je čip možda oštećen.
 • Ako kontakt pametnog čipa kertridža sa trakom izgleda uprljano, očistite ga alkoholom i blago navlaženim štapićem sa vatom. Ako to ne da rezultat, pokušajte sa drugim kertridžom.
 • Očistite kontakte senzora kertridža sa trakom. Pogledajte Čišćenje senzora – gornja polovina štampača sa kertridžom sa trakom ZD420.
 • Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
 • Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Senzor kertridža sa trakom NIJE deo koji može da servisira korisnik.
Baterija pokazuje crveni indikator, koji ukazuje na grešku
Baterija je dostigla upotrebljivi vek trajanja ili je došlo do kvara opšte komponente.
Zamenite bateriju.
Baterija je previše vruća ili previše hladna.
 • Izvadite bateriju iz štampača i proverite status punjenja tako što ćete je napuniti.
 • Ostavite bateriju da se ohladi ili zagreje do ambijentalne temperature, a zatim ponovo proverite napunjenost baterije.
 • Ako problem nije do statusa napunjenosti ili temperature baterije, zamenite bateriju.