Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera
Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera

Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera

Zebra funkcije preslikavanja omogućavaju vam da lako obavljate važne zadatke upravljanja štampačem. Primer toga je ažuriranje firmvera štampača preuzimanjem datoteka sa veb-lokacije kompanije Zebra, njihovo kopiranje na USB fleš uređaj (kapaciteta skladištenja do 1 TB) i otpremanje u memoriju štampača.
Informacije o komandama Mirror i Set-Get-Do (SGD)
usb.mirror
potražite u priručniku za ZPL programiranje štampača.