Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega
Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega

Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega

Opcija „Copy USB File“ (Kopiraj datoteku sa USB uređaja) omogućava da kopirate datoteke sa USB uređaja za masovno skladištenje na E: disk jedinicu fleš memorije štampača.
 1. Datoteke navedene u nastavku kopirajte u matični direktorijum USB fleš uređaja. (Ove datoteke nemojte da stavljate u potfasciklu.)
  • Datoteka 7:
   KEYBOARDINPUT.ZPL
  • Datoteka 8:
   SMARTDEVINPUT.ZPL
 2. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na prednjoj strani štampača.
 3. Na LCD korisničkom interfejsu štampača pritisnite
  LEFT SELECT
  (Levo dugme za izbor) da biste pristupili meniju Home (Početni meni) štampača.
 4. Pomoću dugmadi sa strelicama (
  ARROW
  ) krećite se kroz meni Tools (Alatke), a zatim pritisnite
  SELECT
  (Izaberi) (ikona znaka za potvrdu).
 5. Pomoću dugmadi sa strelicama (
  ARROW
  ) krećite se do stavke
  COPY USB FILE TO E:
  .
  Štampač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazaće se lista dostupnih datoteka. Pomoću dugmeta
  SELECT ALL
  (Izaberi sve) možete po potrebi da kopirate sve dostupne datoteke sa USB fleš uređaja.
 6. Pomoću dugmeta
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) možete po potrebi da izaberete stavku
  STOREFMT.ZPL
  .
 7. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali STORE (Sačuvaj).
  Štampač čuva datoteke u memoriji
  E:
  . Naziv datoteke će se promeniti u velika slova ako je napisan malim slovima.
 8. Ponovite ovaj postupak da biste izabrali stavku
  STOREFMTM1.ZPL
  .
 9. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali STORE (Sačuvaj).
  Štampač čuva datoteke u memoriji
  E:
  . Naziv datoteke će se promeniti u velika slova ako je napisan malim slovima.
 10. Uklonite USB fleš uređaj iz host USB porta.
Sada možete da kopirate ove datoteke sa štampača na USB fleš uređaj pomoću stavke menija STORE E: FILE TO USB (Sačuvaj E: datoteke na USB)
Opcija
SELECT ALL
(Izaberi sve) ponuđena je za čuvanje svih dostupnih datoteka sa štampača na USB fleš uređaj. Svaka datoteka sa oznakom tipa datoteke .ZPL koja se kopira na USB uređaj biće naknadno obrađena tako da sadržaj datoteke bude pogodan za slanje na štampač radi normalnog izvršavanja.