Čišćenje glave za štampanje
Čišćenje glave za štampanje

Čišćenje glave za štampanje

Uvek koristite novu olovku za čišćenje na glavi za štampanje (stara olovka nosi kontaminirajuće supstance od prethodne upotrebe koje mogu da oštete glavu za štampanje).
Prilikom ubacivanja novog medija, trebalo bi da očistite glavu za štampanje radi optimalnog štampanja.
VRUĆA POVRŠINA!
Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprečili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite ISKLJUČIVO olovku za čišćenje.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.
  1. Ako je traka za prenos instalirana, uklonite je pre nego što nastavite.
  2. Protrljajte olovkom za čišćenje preko tamne oblasti glave za štampanje. Čistite od sredine prema spolja.
    Na taj način će se lepljivi materijal sa ivica medija preneti na oblast van putanje medija.
  3. Sačekajte jedan minut da se komponente osuše pre nego što zatvorite štampač ili ubacite traku.