Ostali postupci za održavanje štampača
Ostali postupci za održavanje štampača

Ostali postupci za održavanje štampača

Ne postoje procedure održavanja na nivou korisnika osim onih koje su detaljno opisane u ovom odeljku. Vidite Rešavanje problema za više informacija o dijagnostici problema sa štampačem i štampanjem.