Funkcije štampača
Funkcije štampača

Funkcije štampača

Ovaj odeljak će vam pomoći da prepoznate spoljne i unutrašnje funkcije 4-inčnog stonog štampača nalepnica sa termalnim prenosom Zebra serije ZD200.
Posetite zebra.com/zd200t-info da biste pregledali video zapise o funkcijama štampača Zebra serije ZD200 i video uputstva za ove štampače.
1
Dugme
FEED
(Uvlačenje) (pogledajte odeljak Dugme „FEED“ (Uvlačenje) (unapred))
2
Bravica za otpuštanje
3
Dugme
Power
(Napajanje) (pogledajte odeljak Dugme za napajanje)
4
Indikator „Status“ (Status) (pogledajte odeljak Indikator „Status“ (Status))
5
Ulazni otvor za preklopne medije
6
DC utičnica za napajanje
7
Pristup interfejsu
8
Bravica za otpuštanje