Priključivanje napajanja
Priključivanje napajanja

Priključivanje napajanja

Nikada nemojte da koristite štampač i izvor napajanja na mestu gde mogu da se pokvase. Može doći do teških telesnih povreda!
Koristite ISKLJUČIVO odgovarajući kabl sa utikačem sa tri kraka i IEC 60320-C13 konektorom. Kablovi za napajanje MORAJU da nose odgovarajuću oznaku za sertifikaciju u zemlji u kojoj se proizvod koristi.
Postavite štampač tako da po potrebi možete lako da manipulišete kablom za napajanje. Pri nekim koracima podešavanja ili rešavanja problema od vas može biti zatraženo da isključite napajanje štampača. Izvucite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje ili zidne utičnice za naizmeničnu struju da biste bili sigurni da štampač ne može da prenosi električnu struju.
  1. Uključite napajanje u DC utičnicu štampača.
  2. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u izvor napajanja.
  3. Drugi kraj kabla za napajanje naizmeničnom strujom povežite sa odgovarajućom utičnicom za naizmeničnu struju. (Kraj kabla za napajanje sa utikačem za zidnu utičnicu može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.)
Indikator aktivnog napajanja će se svetleti zelenom bojom ako je napajanje uključeno na utičnici za naizmeničnu struju.