Pokretanje SmartCal kalibracije medija
Pokretanje SmartCal kalibracije medija

Pokretanje SmartCal kalibracije medija

Radi optimalnog rada, štampač pre štampanja mora da podesi parametre medija. Da bi se to desilo, štampač automatski određuje tip medija (veb/prorez, crna oznaka/urez ili kontinuirani) i meri karakteristike medija.
Nakon završetka inicijalne kalibracije za specifičan medij, nisu potrebne dodatne kalibracije nakon ubacivanja nove serije ako je novoubačeni medij istog tipa kao i prethodni. Štampač će automatski izmeriti novu seriju i prilagoditi karakteristike štampanja, ako je potrebno.
Nakon ubacivanja rolne novog medij iz iste serije, pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) (unapred) jednom ili dva puta da biste sinhronizovali nalepnice. Time se štampač priprema za nastavak štampanja korišćenjem nove serije medija.
 1. Proverite da li su mediji i traka (ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubačeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Pritisnite dugme
  POWER
  (Napajanje) da biste uključili štampač i sačekajte dok štampač ne bude spreman za štampanje (indikator „STATUS“ (Status) svetli neprekidno zeleno).
 3. Pritisnite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) i zadržite dve sekunde dok indikator „STATUS“ (Status) ne trepne jednom. Nastavite da držite pritisnuto dugme
  FEED
  (Uvlačenje) dok ne trepne još dva puta, zatim ga odmah pustite.
  Štampač će izmeriti nekoliko nalepnica i podesiti nivoe očitavanja medija. Nakon završenog merenja, indikator „STATUS“ (Status) će početi da svetli neprekidno zeleno.