c-zd200t-ug-SmartCal-Media-Calibration
SmartCal kalibracija medija

SmartCal kalibracija medija

Radi optimalnog rada, štampač će pre štampanja podesiti parametre medija. Da bi se to desilo, štampač automatski određuje tip medija (veb/prorez, crna oznaka/urez ili kontinuirani) i meri karakteristike medija.
Nakon završetka inicijalne kalibracije za specifičan medij, nisu potrebne dodatne kalibracije nakon ubacivanja nove serije ako je novoubačeni medij istog tipa kao i prethodni. Štampač će automatski izmeriti novu seriju i prilagoditi karakteristike štampanja, ako je potrebno.
Nakon ubacivanja rolne novog medij iz iste serije, pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) (unapred) jednom ili dva puta da biste sinhronizovali nalepnice. Time se štampač priprema za nastavak štampanja korišćenjem novog medija.