Dijagnostikovanje problema sa komunikacijom
Dijagnostikovanje problema sa komunikacijom

Dijagnostikovanje problema sa komunikacijom

Ako postoji problem sa prenosom podataka između računara i štampača, pokušajte da postavite štampač u režim za dijagnostiku komunikacije. Štampač će odštampati ASCII znakove i njihove odgovarajuće heksadecimalne vrednosti za sve podatke primljene od host računara:
 1. Da biste ušli u dijagnostički režim, uradite jedno od sledećeg:
  • Pošaljite štampaču ZPL komandu
   ~JD
   . (Pogledajte ZPL vodič za programiranje.)
  • Pošaljite štampaču EPL komandu
   dump
   . (Pogledajte EPL vodič za programiranje.)
  • Pritisnite dugme
   FEED
   (Uvlačenje) nakon što uključite napajanje štampača. (Detalje pogledajte u odeljku Režimi dugmeta „FEED“ (Uvlačenje) – isključeno napajanje.)
  Štampač će odštampati sledeće:
 2. Uzmite otisak, zatim protumačite izveštaj pomoću informacija u nastavku.
Otisak dijagnostike komunikacije prikazuje heksadecimalne podatke (
00h-FFh
, 0-255 decimala) sa posebnim znakom za svaku heksadecimalnu vrednost prikazanu iznad heksadecimalnih podataka.
U praznim redovima između redova sa podacima evidentiraju se greške pri rukovanju podacima sa serijskog porta i preko Bluetooth veze (navedene ovde):
 • F
  = Greška okvira
 • P
  = Greška pariteta
 • N
  = Greška buke
 • O
  = Greška prekoračenja podataka
Da biste izašli iz dijagnostičkog režima i nastavili sa štampanjem, isključite napajanje štampača, zatim ga ponovo uključite. Drugi način je da pritisnete dugme
FEED
(Uvlačenje) onoliko puta koliko je potrebno da obrišete komandni bafer štampača i da na nalepnici odštampate
Out of Diagnostic mode
(Izlaz iz dijagnostičkog režima).