Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača
Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača

Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača

Štampači koji podržavaju ZPL omogućavaju dinamičnu promenu postavki štampača za brzo štampanje prve nalepnice. Trajni parametri štampača zadržavaju se za buduću upotrebu sa formatima.
Ove postavke će ostati na snazi:
 • dok ih ne promenite narednim komandama,
 • dok ne resetujete štampač,
 • dok ne isključite i ponovo uključite štampač, ili
 • dok ne vratite parametar koji ima podrazumevanu fabričku vrednost tako što ćete vratiti štampač na podrazumevane fabričke vrednosti.
Pomoću komande za ažuriranje ZPL konfiguracija (
^JUS
) možete da sačuvate i vratite konfiguracije štampača. Ova komanda pokreće (ili ponovo pokreće) štampač sa unapred konfigurisanim postavkama.
 • Da biste zadržali trenutne postavke nakon resetovanja ili ponovnog pokretanja štampača, pošaljite ZPL komandu
  ^JUS
  štampaču da biste sačuvali sve trenutne trajne postavke.
 • Koristite komandu
  ^JUR
  da biste na štampač vratili poslednje sačuvane vrednosti.
ZPL čuva sve parametre kada izdate komandu
^JUS
. Zastareli EPL jezik za programiranje (podržava ga štampač serije ZD200) trenutno menja i čuva pojedinačne komande.
Većina postavki štampača deli se između ZPL i EPL. Na primer, promena postavke brzine pomoću EPL takođe će promeniti brzinu podešenu za ZPL operacije. Promenjena EPL postavka ostaje čak i nakon isključivanja/uključivanja napajanja ili resetovanja pomoću bilo kog jezika štampača.
Da bi vam upravljanje štampačem bilo lakše, možete štampaču da izdate komandu da odštampa izveštaj o konfiguraciji. Između ostalog, u izveštaju se navode radni parametri, postavke senzora i status štampača (pogledajte odeljak Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji). Za štampanje ovog i drugih izveštaja možete da koristite upravljački program Zebra Setup Utility i ZebraDesigner za Windows.