Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu
Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu

Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu

Izveštaj o konfiguraciji štampača sadrži listu većine postavki konfiguracije koje mogu da se podese slanjem ZPL komandi štampaču. Informacije o ovim komandama pogledajte u ZPL vodiču za programiranje na veb-lokaciji zebra.com.
Na primer, postavke senzora prikazane na ovoj slici služe za potrebe servisiranja.
Unakrsna referenca ZPL komandi i oznaka iz izveštaja o konfiguraciji
Komanda
Naziv stavke
Podrazumevano (ili opis)
^SD
DARKNESS (ZATAMNJENOST)
10,0
^PR
PRINT SPEED (BRZINA ŠTAMPANJA)
  • 102 mm/s / 4 ips
  • Samo ZD230 (maksimum): 152 mm/s / 6 ips
^TA
TEAR OFF (OTCEPLJIVANJE)
+000
^MN
MEDIA TYPE (TIP MEDIJA)
GAP/NOTCH (PROREZ/UREZ)
SENSOR SELECT (IZBOR SENZORA)
AUTO (AUTOMATSKI) (
^MNA
– automatsko otkrivanje)
^MT
PRINT METHOD (NAČIN ŠTAMPANJA)
(THERMAL-TRANS (TERMALNI PRENOS) ili DIRECT-THERMAL (DIREKTNI TERMALNI; štampači serije ZD200 podržavaju samo režim DIRECT-THERMAL (DIREKTNI TERMALNI))
^PW
PRINT WIDTH (ŠIRINA ŠTAMPANJA)
832 (tačaka za 203 tpi)
^LL
LABEL LENGTH (DUŽINA NALEPNICE)
1230 (tačaka) (dinamički se ažurira tokom štampanja)
^ML
MAXIMUM LENGTH (MAKSIMALNA DUŽINA)
989 mm (39,0 inča)
USB COMM. (USB KOM.)
(Status veze: Povezano / Nije povezano)
— SGD —**
COMMUNICATIONS (KOMUNIKACIJE)
NORMAL MODE (NORMALNI REŽIM)
^CT / ~CT
CONTROL CHAR (KONTROLNI ZNAK)
<~> 7EH
^CC / ~CC
COMMAND CHAR (KOMANDNI ZNAK)
<^> 5EH
^CD / ~CD
DELIM./CHAR (RAZGRANIČ./ZNAK)
<,> 2CH
^SZ
ZPL MODE (ZPL REŽIM)
ZPL II
— SGD —
COMMAND OVERRIDE (ZAMENA KOMANDE)
Nije podržano za ZPL komandu. Koristi komandu Set-Get-Do koja je navedena u ZPL priručniku. (Pogledajte device.command_override.xxxxx u ZPL vodiču za programiranje.)
INACTIVE (NEAKTIVNO)
^MFa
MEDIA POWER UP (POKRETANJE MEDIJA)
NO MOTION (BEZ POKRETA)
^MF,b
HEAD CLOSE (ZATVORENA GLAVA)
FEED (UVLAČENJE)
~JS
BACKFEED (POVRATNO UVLAČENJE)
DEFAULT (PODRAZUMEVANO)
^LT
LABEL TOP (VRH NALEPNICE)
+000
^^LS
LEFT POSITION (LEVI POLOŽAJ)
+0000
REPRINT MODE (REŽIM PONOVNOG ŠTAMPANJA)
DISABLED (ONEMOGUĆENO)
Od ove tačke na izveštaju o konfiguraciji, odštampani materijal ima prikazane postavke senzora i vrednosti za rešavanje problema sa senzorom i operacijama sa medijima. Njih obično koristi tehnička podrška kompanije Zebra za dijagnostikovanje problema sa štampačem.
Ovde navedene postavke konfiguracije se nastavljaju nakon vrednosti senzora TAKE LABEL (UZMITE NALEPNICU). Ove liste sadrži komande koje služe za generisanje informacija o statusu ili su to funkcije štampača koje se retko menjaju sa podrazumevanih vrednosti.
Unakrsna referenca ZPL komandi i oznaka iz izveštaja o konfiguraciji
Komanda
Naziv stavke
Opis
^MP
MODES ENABLED (REŽIMI OMOGUĆENI)
Podrazumevano: DPCSWFXM (Pogledajte komandu
^MP
)
MODES DISABLED (REŽIMI ONEMOGUĆENI)
(ništa nije postavljeno)
^JM
RESOLUTION (REZOLUCIJA)
Podrazumevano: 832 8/mm (203 tpi)
FIRMWARE (FIRMVER)
Navodi ZPL verziju firmvera
XML SCHEMA (XML ŠEMA)
1.3
HARDWARE ID (ID HARDVERA)
Navodi verziju firmvera u bloku za pokretanje
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
CUSTOMIZED (PRILAGOĐENO) (nakon prve upotrebe)
RAM
8176k........ R:
ONBOARD FLASH (UGRAĐENA FLEŠ MEMORIJA)
51200k.........E:
^MU
FORMAT CONVERT (KONVERTOVANJE FORMATA)
NONE (NIŠTA)
RTC DATE (RTC DATUM)
Prikazani datum
RTC TIME (RTC VREME)
Prikazano vreme
NONRESET CNTR0 (1, 2)
X,XXX IN
RESET CNTR1
X,XXX IN
RESET CNTR2
X,XXX IN
Štampač poseduje mogućnost da postavi komandu ili grupu komandi jednom (1) za sve liste (ili nalepnice) koje slede. Ove postavke će ostati na snazi:
  • dok ih ne promenite narednim komandama
  • dok ne resetujete štampač, ili
  • dok ne vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti.