r-gk420d-ug-Feed-Button-Modes
Režimi dugmeta „Feed“ (Uvlačenje)

Režimi dugmeta „Feed“ (Uvlačenje)

Opisuje funkcije dugmeta
Feed
(Uvlačenje).

Režimi za isključeno napajanje

Kada je napajanje štampača isključeno, pritisnite i zadržite dugme
Feed
(Uvlačenje) da biste uključili napajanje.
Režimi za isključeno napajanje
Sekvenca treperenja
Radnja
Narandžasta – crvena koja treperi
Režim preuzimanja firmvera – Lampica statusa štampača počinje brzo da treperi crvenom bojom kao znak da ulazi u režim preuzimanja firmvera. Ako u tom trenutku pustite dugme
Feed
(Uvlačenje), počeće priprema štampača za preuzimanje.
Kada lampica statusa počne sporo da treperi naizmenično crvenom pa zelenom bojom, štampač je spreman za preuzimanje firmvera.
Pogledajte odeljak Slanje datoteka na štampač za više informacija o korišćenju uslužnog programa za preuzimanje firmvera (i datoteke) za štampač. Ažuriranja firmvera za štampač, ako su dostupna, objavljuju se na Zebra veb-lokaciji zebra.com
Narandžasta
Uobičajeni režim rada – Štampač prelazi na uobičajeno pokretanje. Ako u tom trenutku pustite dugme
Feed
(Uvlačenje), štampač će se pokrenuti na uobičajen način bez preuzimanja firmvera i rada u režimu dijagnostike komunikacije.
Zelena
Režim dijagnostike komunikacije (prikaz) – Pustite dugme
Feed
(Uvlačenje) čim lampica statusa štampača počne da svetli zelenom bojom.
Štampač će odštampati
Now in DUMP
(Aktivan prikaz stanja) na vrhu nalepnice, zatim će preći na sledeću nalepnicu.
Nakon štampanja prve nalepnice štampač automatski ulazi u režim dijagnostike i štampa prikaz svih naknadno dobijenih podataka.
Da biste izašli iz režima dijagnostike i nastavili sa štampanjem, isključite pa uključite napajanje štampača.
Drugi način da izađete iz režima dijagnostike je da pritisnete dugme
Feed
(Uvlačenje) onoliko puta koliko je potrebno da obrišete komandni bafer štampača i da na nalepnici odštampate „Out of DUMP“ (Izlaz iz režima prikaza stanja).

Režimi za uključeno napajanje

Kada je napajanje štampača uključeno, a gornji poklopac zatvoren, pritisnite i nekoliko sekundi zadržite dugme
Feed
(Uvlačenje).
Zelena LED lampica statusa će zatreperiti nekoliko puta u sekvenci. Objašnjenje sa desne strane (kolona „Radnja“) prikazuje šta se dešava kada pustite dugme nakon određenog broja treperenja i pre nego što počne sledeća sekvenca treperenja.
Režimi za uključeno napajanje
Sekvenca treperenja
Radnja
*
Status konfiguracije – Štampač štampa nalepnicu sa detaljnim statusom konfiguracije štampača.
Ovu nalepnicu možete da koristite:
 • da potvrdite da štampač radi ispravno
 • kao pomoć za konfigurisanje komunikacije sa računarom, održavanje i rešavanje problema
 • kao sredstvo koje će po potrebi našem timu za podršku pomoći da dijagnostikuje i reši probleme
*
**
Standardna automatska kalibracija medija – Štampač detektuje i podešava tip medija i dužinu medija i prilagođava senzore medija za optimalan učinak sa ubačenim medijom
~JC
).
Štampač će uvući jednu do četiri nalepnice u toku kalibracije.
Korisnici upoznati sa stonim štampačem Zebra EPL mogu da koriste ovaj režim uvlačenja da bi zamenili kalibraciju automatskog prepoznavanja sa uključenim napajanjem
XA
).
*
**
***
Konfiguracija serijskog porta – Važi samo za štampače koji imaju port serijskog interfejsa.
Da biste resetovali parametre za komunikaciju serijskog porta, osim za kontrolu protoka, pritisnite i otpustite dugme
Feed
(Uvlačenje) dok LED lampica brzo treperi narandžastom i zelenom bojom.
Za sinhronizaciju automatske brzine serijskog prenosa pošaljite komandu
^XA^XZ
dok LED lampica brzo treperi narandžastom i zelenom bojom.
Nakon obavljene sinhronizacije štampača i host uređaja, LED lampica će neprekidno svetleti zelenom bojom.
Za vreme sinhronizacije automatske brzine serijskog prenosa neće biti odštampana nijedna nalepnica.
*
**
***
****
Podrazumevane fabričke vrednosti – Resetuje štampač na podrazumevane fabričke vrednosti (isto kao ZPL komanda
^JUN
). Pogledajte odeljak ZPL konfiguracija da biste videli opis primarnih postavki konfiguracije i njihove ZPL komande.
Neke postavke konfiguracije se neće vratiti na inicijalne postavke sa kojima su isporučene. Druge postavke se ekskluzivno podešavaju, prikazuju i kontrolišu putem programiranja, pa i resetuju.
Time se vrši standardna kalibracija medija, a zatim i rutina defragmentacije memorije.
Kada štampač uđe u režim podrazumevanih fabričkih vrednosti, lampica statusa će 3 (tri) sekunde svetleti narandžastom bojom. U toku tog perioda možete da uradite dve stvari:
 • Ako ne uradite ništa, štampač će se automatski resetovati na podrazumevane fabričke vrednosti kao što je opisano iznad, ILI
 • Pritisnite i zadržite dugme
  Feed
  (Uvlačenje) da biste ušli u režim resetovanja na podrazumevane fabričke vrednosti za štampače koji imaju opciju mrežnog štampanja kao što su Ethernet, Wi-Fi ili Bluetooth mreža (isto kao ZPL komanda
  ^JUF
  .)
Ako pustite dugme nakon prve sekvence treperenja, resetovaće se samo opcije mreže na fabričke postavke (isto kao ZPL komanda
^JUN
).
Ako pustite dugme nakon druge sekvence treperenja (dva treperenja), resetovaće se samo vrednosti štampača na fabričke postavke.
Ako pustite dugme nakon treće sekvence treperenja (tri treperenja), resetovaće se postavke štampača i mreže (isto kao ZPL komanda
^JUN
i
^JUF
)
*
**
***
****
*****
Podešavanje širine štampanja – Štampa niz kvadrata počevši od minimalne širine štampe do maksimalne širine štampe u koracima od 4 mm.
Pritisnite dugme
Feed
(Uvlačenje) kada štampač postigne željenu širinu štampanja.
Upravljački program i aplikacije štampača mogu da izmene ovu postavku.
*
**
***
****
*****
******
Podešavanje zatamnjenosti (gustine) štampe – Štampa niz obrazaca koji simuliraju bar-kodove, počevši od minimalne zatamnjenosti (gustina/toplota štampanja) do maksimalne zatamnjenosti štampača u koracima od četiri (4) korišćenjem opsega vrednosti ZPL postavke zatamnjenosti.
Pritisnite dugme
Feed
(Uvlačenje) kada obrazac bude jasan i čitljiv. Nemojte da nastavite sa povećanjem postavke zatamnjenosti jer se širina linija bar-koda može deformisati, što smanjuje čitljivost.
Upravljački program i aplikacije štampača mogu da izmene ovu postavku.
*
**
***
****
*****
******
*******
Ručna kalibracija medija – Štampač obavlja detaljne testove kako bi detektovao i podesio tip medija i dužinu medija, zatim prilagođava senzore medija za optimalan učinak sa ubačenim medijom (isto kao ZPL komanda
~JG
).
Ručna kalibracija se preporučuje svaki put kada koristite unapred odštampane medije, štampanje na podlozi ili ako štampač nije u mogućnosti da ispravno obavi automatsku kalibraciju. Biće odštampan grafički profil prepoznavanja medija.
Više detalja i razmatranja pogledajte u odeljku Ručna kalibracija.
Ako dugme
Feed
(Uvlačenje) ostane pritisnuto nakon završetka 7. sekvence treperenja, štampač će izaći iz režima konfigurisanja nakon otpuštanja dugmeta.