t-gk420d-ug-Manual-Calibration
Ručna kalibracija

Ručna kalibracija

Ručna kalibracija se preporučuje svaki put kada koristite unapred odštampane medije ili ako štampač nije u mogućnosti da ispravno obavi automatsku kalibraciju.
 1. Uverite se da je medij ubačen.
 2. Uključite napajanje štampača.
 3. Pritisnite i zadržite dugme
  Feed
  (Uvlačenje) dok zelena lampica statusa ne trepne jednom, zatim dva puta, a zatim nastavi sa treperenjem dok ne dostigne sedam treperenja. Pustite dugme
  Feed
  (Uvlačenje).
 4. Štampač će podesiti senzor medija za pozadinu nalepnice koja se koristi. Nakon što završi sa ovim podešavanjem, rolna će se automatski uvlačiti dok nalepnica ne dođe u položaj na glavi za štampanje. Odštampaće se profil postavki senzora medija (slično primeru ispod). Kada se to završi, štampač će sačuvati nove postavke u memoriji, nakon čega će biti spreman za uobičajen rad.
 5. Pustite dugme
  Feed
  (Uvlačenje). Cela jedna prazna nalepnica će biti uvučena. Ako se to ne dogodi, vratite štampač na podrazumevane postavke (pogledajte sekvencu četiri treperenja u odeljku Režimi dugmeta „Feed“ (Uvlačenje)) i ponovo ga kalibrišite.
  Obavljanje ručne kalibracije onemogućava funkciju automatske kalibracije. Da biste ponovo omogućili automatsku kalibraciju, vratite štampač na podrazumevane postavke (pogledajte sekvencu četiri treperenja u odeljku Režimi dugmeta „Feed“ (Uvlačenje)).