t-gk420d-ug-Printing-a-Test--Printer-Configuration--Label
Štampanje za testiranje (sa konfiguracijom štampača)

Štampanje za testiranje (sa konfiguracijom štampača)

Pre nego što štampač povežete sa računarom, proverite da li štampač radi ispravno.
To možete da učinite tako što ćete odštampati nalepnicu o statusu konfiguracije.
 1. Proverite da li je medij pravilno ubačen i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Uključite napajanje štampača, ako već niste.
  Ako se štampač pokrene sa lampicom statusa koja treperi zeleno (režim pauze)...
  Jednom pritisnite dugme
  Feed
  (Uvlačenje) da biste pokrenuli štampač u režimu „Ready“ (Spremno) (za štampanje).
  Ako lampica statusa štampača ne počne da svetli neprekidno zeleno (Spremno)...
  Pogledajte odeljak Rešavanje problema.
 3. Pritisnite dugme
  Feed
  (Uvlačenje) dva do tri puta da bi štampač obavio kalibraciju za ubačeni medij.
  Štampač će obaviti automatsku kalibraciju (pogledajte odeljak Prepoznavanje medija) i u toku tog procesa može da uvuče nekoliko nalepnica.
 4. Kada lampica statusa počne da svetli neprekidno zeleno, pritisnite i zadržite dugme
  Feed
  dok lampica statusa ne zatreperi jednom, zatim pustite dugme.
  Odštampaće se nalepnica sa konfiguracijom. Ako ne uspevate da odštampate ovu nalepnicu, pogledajte odeljak Prvi koraci.
  CFG-LBL-01_GK420d.tif
 5. Isključite štampač.