Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača
Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača

Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača

Ovde je opisano kako se postavke čuvaju i ažuriraju.
ZPL štampač je dizajniran tako da omogućava dinamičnu promenu postavki štampača za brzo štampanje prve nalepnice. Trajni parametri štampača zadržavaju se za buduću upotrebu sa formatima. Ove postavke će ostati na snazi dok ih ne promenite narednim naredbama, dok se štampač ne resetuje, napajanje se ponovo uključi ili kada vratite parametar koji ima podrazumevanu fabričku vrednost tako što ćete vratiti štampač na podrazumevane fabričke vrednosti. Komanda za ažuriranje ZPL konfiguracije (
^JU
) čuva i vraća konfiguracije štampača radi pokretanja (ili ponovnog pokretanja) štampača sa unapred konfigurisanim postavkama.
  • Da biste zadržali postavke nakon ponovnog pokretanja ili resetovanja štampača, komanda
    ^JUS
    može da se pošalje štampaču radi čuvanja svih trenutnih trajnih postavki.
  • Vrednosti se ponovo učitavaju pomoću komande
    ^JUR
    biste vratili poslednje sačuvane vrednosti na štampač.
ZPL čuva sve parametre odjednom pomoću jedne prethodno navedene komande. Zastareli EPL jezik za programiranje (podržava ga ovaj štampač) trenutno menja i čuva pojedinačne komande. Većina postavki štampača deli se između ZPL i EPL. Na primer, promena postavke brzine pomoću EPL takođe će promeniti brzinu podešenu za ZPL operacije. Promenjena EPL postavka ostaje čak i nakon isključivanja/uključivanja napajanja ili resetovanja pokrenutog pomoću bilo kojeg jezika štampača.
Dostupan je izveštaj o konfiguraciji štampača kao pomoć programeru. Izveštaj o konfiguraciji navodi radne parametre, postavke senzora i status štampača. Zebra Setup Utility i ZebraDesigner upravljački program za Windows takođe omogućavaju štampanje ovog izveštaja i drugih izveštaja o štampaču, kao pomoć pri upravljanju štampačem.