Korisnički interfejs
Korisnički interfejs

Korisnički interfejs

Primarne korisničke kontrole nalaze se na prednjoj strani štampača.

Standardni korisnički interfejs

 • Ovaj interfejs pruža osnovnu kontrolu i status potrebne operateru. Radni status štampača se prikazuje pomoću pet ikona indikatora statusa. Ikone predstavljaju nekoliko funkcionalnih oblasti rada. Indikatori, kao grupa, pružaju širok opseg obaveštenja o statusu štampača kada se koriste u kombinaciji. Vidljive su sa veće razdaljine nego što možete da čitate na štampaču sa ekranom. Pogledajte Značenje šablona indikatora.
  • Ovaj interfejs podržava zadatke operatera pri zameni potrošnog materijala za štampanje (nalepnice, papir za račune, traka za prenos itd.) kada to zatraže dva indikatora.
  • Ikone indikatora statusa predstavljaju funkcionalnu oblast rada štampača.
  • Indikatori statusa obično koriste boju da bi operateru pokazali funkcionalni status štampača. Indikatori statusa mogu da budu isključeni (ne svetli), crveni, zeleni ili žuti (narandžasti/žuti). Crvena boja označava Pažnja ili Nije spremno. Zelena boja označava Spremno ili Funkcioniše. Žuta (narandžasta/žuta) označava zauzeti ili aktivni proces (preuzimanje podataka, ciklus hlađenja usled previsoke temperature itd.). Indikator statusa koji nije uključen ili ne svetli ne zahteva pažnju operatera.
  • Indikator statusa može da treperi (da trepće), da bledi (od svetlog do isključenog), da menja boje ili da ostane uključen u raznim šablonima koji označavaju različite aktivnosti štampača i radni status grupe.
  • Kontrolna dugmad se koriste u različitim kombinacijama za pristup internim uslužnim programima koji kalibrišu štampač za medije i obavljaju ograničene postavke štampe.