Ostali postupci za održavanje štampača
Ostali postupci za održavanje štampača

Ostali postupci za održavanje štampača

Ne postoje druge procedure održavanja na nivou korisnika osim onih opisanih u ostatku ovog odeljka. Bateriju za  Real-Time Clock (RTC), osigurače štampača ili osigurače napajanja ne mogu servisirati korisnici u ovom štampaču.

RTC baterija

Uz štampač se dobija baterija za  Real-Time Clock (RTC). Baterija sata ima procenjeni radni vek od približno deset (10) godina i korisnik ne može da je zameni. Obratite se ovlašćenom Zebra serviseru radi zamene štampane ploče.
Možete da prepoznate da je baterija skoro ispražnjena ako štampač stalno daje zakasnelu oznaku datuma. Zamenu baterije mora da obavi kvalifikovani serviser. Koristite isključivo rezervnu bateriju koju je odobrila kompanija Zebra.
Reciklirajte baterije u skladu sa lokalnim smernicama i propisima. Umotajte bateriju prilikom odlaganja (ili skladištenja) da biste izbegli kratak spoj.
Nemojte da zagrevate, rastavljate niti odlažete bateriju u vatru.
Nemojte kratko spajati bateriju. Kratki spoj na bateriji može da izazove generisanje toplote, požar ili pucanje.

Osigurači

U štampaču ili napajanju ne postoje zamenjivi osigurači.