Ažuriranje firmvera štampača
Ažuriranje firmvera štampača

Ažuriranje firmvera štampača

Možda će biti potrebno povremeno ažurirati firmver štampača da biste dobili nove funkcije, poboljšanja i nadogradnje štampača za rad sa medijima i komunikaciju.
 1. Koristite Zebra Setup Utilities (ZSU) za učitavanje novog firmvera.
 2. Otvorite Zebra Setup Utilities.
 3. Izaberite instalirani štampač.
 4. Kliknite na dugme
  Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)
  i otvoriće se prozor
  Tools (Alatke)
  .
 5. Kliknite na karticu
  Action (Radnja)
  .
 6. Umetnite medije u štampač. Pogledajte Ubacivanje medija u rolni ZD411D u štampač.
 7. Pratite korisnički interfejs i sačekajte.
Ako se verzija firmvera razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač.
Indikator podataka će treperiti zeleno dok se firmver preuzima. Zatim će se štampač ponovo pokrenuti i svi indikatori će treperiti.
Kada se ažuriranje firmvera završi, indikator
statusa
počinje neprekidno da svetli zeleno, jer je firmver proveren i završeno je instaliranje.
Izveštaj o konfiguraciji štampača se automatski štampa i ažuriranje firmvera je završeno.