Izveštaj o profilu senzora
Izveštaj o profilu senzora

Izveštaj o profilu senzora

Koristite ovaj izveštaj da biste utvrdili položaj senzora i probleme sa prepoznavanjem.
Upotrebite sliku profila senzora (koja će se proširiti na nekoliko nalepnica ili oznaka) kako biste rešili sledeće situacije:
 • Štampač ima poteškoća prilikom utvrđivanja razmaka (mreža) između nalepnica.
 • Štampač nepravilno identifikuje unapred odštampane oblasti na nalepnici kao razmake (mreža).
Korišćenje dugmadi u korisničkom interfejsu
 1. Isključite štampač.
 2. Pritisnite i zadržite
  FEED
  +
  CANCEL
  dok uključujete štampač.
 3. Zadržite
  FEED
  +
  CANCEL
  dok indikator
  STATUSA
  ne bude jedini indikator koji svetli.
Korišćenje ZPL-a
Pošaljite komandu
~JG
štampaču. Više informacija o ovoj komandi potražite u Zebra vodiču za programiranje.
Uporedite svoje rezultate sa primerima prikazanim u ovom odeljku. Ako je potrebno podesiti osetljivost senzora, kalibrišite štampač (pogledajte Ručna kalibracija medija).

Identifikovanje elemenata profila senzora

 • Linija označena kao MEDIA (1) na profilu senzora ukazuje na očitavanja senzora medija.
 • Postavke praga senzora za medije označeni su kao WEB (2).
 • Prag koji ukazuje na to da nema više medija je OUT (3).
 • Šiljci nagore (4) ukazuju na razmake između nalepnica (mreža/razmak).
 • Linije između šiljaka (5) označavaju gde se nalaze nalepnice.
 • Numerisana linija na vrhu (6) omogućava merenje u tačkama od početka štampanja.
Ako uporedite odštampani profil senzora sa dužinom medija, šiljci treba da budu na istom rastojanju kao razmaci na mediju. Ako rastojanja nisu ista, štampač možda ima poteškoća sa utvrđivanjem gde se nalaze razmaci.
Profil senzora (medij sa razmakom/mrežom)
Prikazuje elemente profila senzora za profil transmisivnog prepoznavanja (medij sa razmakom/mrežom)
Profil senzora (crna oznaka, medij za označavanje)
Prikazuje elemente profila senzora za profila reflektujućeg prepoznavanja (crna oznaka, medij za označavanje)