Aktiviranje naprednog režima
Aktiviranje naprednog režima

Aktiviranje naprednog režima

Napredni režim koristi se za pristup nekoliko režima ručnog podešavanja na štampaču. Svaki režim ručnog podešavanja detaljno je opisan u sledećim odeljcima.
 1. Proverite da li je medij ubačen i da li je štampač uključen.
 2. Pritisnite dugme
  PAUSE (Pauza)
  i držite ga dve sekunde, svi indikatori će treperiti žuto.
 3. Indikator
  STATUS
  će neprekidno svetleti žuto, što označava da je trenutno izabrani režim: Ručna kalibracija medija.
  • Pritiskanjem dugmeta
   FEED
   naizmenično se prolazi kroz sve dostupne režime rada.
  • Pritiskom na dugme
   PAUSE (Pauza)
   aktivira se izabrani režim.
  • Pritiskom na dugme
   CANCEL (Otkaži)
   izlazi se iz naprednog režima.