Fontovi štampača
Fontovi štampača

Fontovi štampača

Štampači iz serije ZD podržavaju vaše jezike i zahteve u vezi sa fontovima.
ZPL programski jezik pruža napredno mapiranje fontova i tehnologiju skaliranja kao podršku konturnim fontovima (TrueType ili OpenType) i mapiranju Unicode znakova, kao i osnovnim bitmapiranim fontovima i kodnim stranicama znakova.
Mogućnosti u vezi sa fontovima u štampaču zavise od jezika za programiranje. ZPL i starije verzije EPL vodiča za programiranje opisuju i dokumentuju fontove, kodne stranice, pristup znakovima, liste fontova i ograničenja za odgovarajuće jezike za programiranje štampača. Više informacija o podršci za tekst, fontove i znakove potražite u priručnicima za programiranje štampača.
Zebra ima veliki asortiman pomoćnih programa i softvera koji podržavaju preuzimanje fontova na štampač za ZPL i EPL jezike za programiranje štampača.
Neki fabrički instalirani ZPL fontovi u štampaču ne mogu da se kopiraju, kloniraju niti vraćaju na štampač ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem firmvera. Ako se ti ZPL fontovi ograničeni licencom uklone izričitom komandom za brisanje ZPL objekta, moraju se ponovo kupiti i ponovo instalirati pomoću uslužnog programa za aktivaciju i instalaciju fontova. EPL fontovi nemaju ovo ograničenje.

Identifikovanje fontova u štampaču

Fontove i memoriju dele programski jezici na štampaču. Fontovi se mogu učitati na razne lokacije za skladištenje na štampaču. ZPL programiranje može da prepoznaje EPL i ZPL fontove. EPL programiranje može da prepozna samo EPL fontove. Više informacija o fontovima i memoriji štampača potražite u odgovarajućim priručnicima za programere.
 • Za upravljanje i preuzimanje fontova za ZPL štampanje koristite Zebra Setup Utility ili ZebraNet™ Bridge.
 • Da biste prikazali sve fontove koji su učitani u štampač, pošaljite štampaču ZPL komandu
  ^WD
  . Detalje potražite u ZPL priručniku za programere.
  • Rasterski fontovi u različitim oblastima memorije štampača identifikuju se oznakom tipa .FNT u sistemu ZPL.
  • Skalabilni fontovi se identifikuju pomoću oznaka tipa .TTF, .TTE ili .OTF u sistemu ZPL. EPL ne podržava ove fontove.

Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica

Štampač podržava dva skupa jezika, regiona i skupova znakova za trajne fontove učitane u štampač, za svaki od jezika za programiranje štampača; ZPL i EPL. Štampač podržava lokalizaciju pomoću uobičajenih kodnih stranica sa međunarodnom mapom znakova.
Informacije o podršci za ZPL kodnu stranicu, uključujući Unicode, potražite za komandu
^CI
u ZPL vodiču za programera.

Azijski fontovi i drugi veliki skupovi azijskih fontova

Ideografski i piktografski fontovi azijskih jezika imaju velike skupove znakova sa hiljadama znakova koji podržavaju jednu kodnu stranicu jezika. Da bi podržala velike azijske skupove znakova, industrija je usvojila sistem dvobajtnih znakova (maksimalno 67.840) umesto jednobajtnih znakova (maksimalno 256) koji se koriste za jezike zasnovane na latinici, kao odgovor na velikih skupova fontova. Kako bi se rešilo pitanje više jezika sa jednim skupom fontova, osmišljen je Unicode. Unicode font podržava jednu ili više tačaka koda (povezane su sa mapama znakova kodnih stranica) i pristupa mu se pomoću standardnog metoda koji rešava neusaglašenosti u mapiranju znakova. ZPL jezik za programiranje podržava Unicode. Oba jezika za programiranje štampača podržavaju velike skupove azijskih fontova sa piktografskim dvobajtnim znakovima.
Broj fontova koji mogu da se preuzmu zavisi od količine dostupne fleš memorije koja se već ne koristi i veličine fonta koji se preuzima.
Neki Unicode fontovi su veliki, kao što je MS (Microsoft) Arial Unicode font (23 MB), koji nudi kompanija Microsoft, odnosno Andale font (22 MB) koji nudi kompanija Zebra. Ovi veliki skupovi fontova obično podržavaju i veliki broj jezika.

Preuzimanje azijskih fontova

Korisnik ili integrator preuzima skupove azijskih rasterskih fontova na štampač. ZPL fontovi se kupuju odvojeno od štampača. EPL azijski fontovi dostupni su za besplatno preuzimanje sa Zebra veb lokacije.
 • Pojednostavljeni i tradicionalni kineski (skalabilni font SimSun unapred je učitan na štampače koji se prodaju sa kineskim kablom za napajanje.)
 • Japanski – JIS i Shift-JIS mapiranja
 • Korejski, uključujući Johab
 • Tajlandski