Interfejs serijskog porta
Interfejs serijskog porta

Interfejs serijskog porta

U ovom odeljku opisano je ožičenje konektora, Zebra Auto-Detecting DTE i DCE za 9-pinski RS-232 interfejs.
9-pinski RS-232 interfejs
Pin
DTE
DCE
Opis (DTE)
1
5 V
Ne koristi se
2
RXD
TXD
RXD
(prijem podataka) ulaz na štampač
3
TXD
RXD
TXD
(prenos podataka) izlaz sa štampača
4
DTR
DSR
DTR
(terminal za podatke je spreman) izlaz sa štampača – kontroliše se kada host može da šalje podatke
5
GND
GND
Kolo uzemljenja
6
DSR
DTR
DSR
(skup podataka je spreman) ulaz u štampač
7
RTS
CTS
RTS
(zahtev za slanje) izlaz iz štampača – uvek je u AKTIVNOM stanju kada je štampač uključen
8
CTS
RTS
CTS
(dostupno za slanje) – ne koristi je štampač
5 V
+5 V pri 0,75 A – FET ograničena struja kola
Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port, USB port ili oba neće premašiti ukupno 0,75 A.
Kada je u upravljačkom programu štampača izabrana opcija XON/XOFF potvrde, protokom podataka upravljaju ASCII kontrolni kodovi DC1 (XON) i DC3 (XOFF). DTR kontrolni vod neće imati efekta.
Povezivanje štampača sa DTE uređajem
Prikazuje dijagrame povezivanja štampača sa DTE uređajem.
Međupovezivanje sa DTE uređajima – štampač je konfigurisan kao oprema za podatkovni terminal (DTE). Da biste povezali štampač sa drugim DTE uređajima (kao što je serijski priključak računara), koristite RS-232 ukršteni kabl za modem.
Povezivanje štampača sa DCE uređajem
Prikazuje dijagrame povezivanja štampača sa DCE uređajem.
Međupovezivanje sa DCE uređajima – kada je štampač povezan sa opremom za komunikaciju podacima (DCE) pomoću RS-232 interfejsa, poput modema, mora se koristiti STANDARDNI RS-232 (pravolinijski) kabl.