Pokrenite SmartCal kalibraciju medija
Pokrenite SmartCal kalibraciju medija
View content for :
Product:

Pokrenite SmartCal kalibraciju medija

Štampač mora da podesi parametre medija pre štampanja radi optimalnog rada. Štampač će automatski odrediti tip medija (veb/razmak, crna oznaka/urez ili uzastopni) i izmeriti karakteristike medija.
 1. Proverite da li su mediji i kertridž sa trakom (ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubačeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Pritisnite dugme
  POWER (Napajanje)
  da biste uključili štampač.
 3. Kada je štampač u stanju „Ready“ (Spreman) (indikator statusa neprekidno svetli zeleno), pritisnite i zadržite dugmad
  PAUSE (Pauza)
  i
  CANCEL (Otkaži)
  dve sekunde, a zatim ih otpustite.
  Prikazuje pritiskanje dugmadi Pause (Pauziraj) i Cancel (Otkaži) na štampaču tokom 2 sekunde.
  Štampač će izmeriti nekoliko nalepnica i podesiti nivoe očitavanja medija.
  Kada se štampač zaustavi, indikator
  statusa
  će početi da svetli zeleno.
Nakon početne kalibracije prema određenom mediju, nije neophodno obavljati dodatne kalibracije svaki put kada se medij zameni. Štampač automatski meri medij da bi uneo korekcije usled malih promena u karakteristikama medija tokom štampanja.
Ako jednom ili dva puta pritisnete
FEED
(Pomeri) nakon postavljanja nove rolne medija (ista grupa), nalepnice će biti sinhronizovane. Tada je štampač spreman da nastavi sa štampanjem.