USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs
USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs

USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs

U ovom odeljku objašnjeno je ožičenje USB konektora za varijante USB A i B koje koristi štampač.
Kada koristite kablove drugih proizvođača, štampač zahteva USB kablove ili ambalažu kablova sa oznakom „Certified USB“, što garantuje usklađenost sa USB 2.0.
USB-A
Prikazuje razmatranja u vezi sa ožičenjem i električnim kolima za priključke USB-A interfejsa.
Ožičenje – USB priključak varijante A za povezivanje sa štampačem ili uređajem
PIN 1 – Vbus (+5 VDC).
PIN 2 – D- (signal sa podacima, negativna strana)
PIN 3 – D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)
PIN 4 – omotač (štitnik / odvodna žica)
USB-B
Prikazuje razmatranja u vezi sa ožičenjem i električnim kolima za priključke USB-B interfejsa.
Ožičenje – USB priključak varijante B za povezivanje sa štampačem ili uređajem
PIN 1 – Vbus (nije povezan)
PIN 2 – D- (signal sa podacima, negativna strana)
PIN 3 – D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)
PIN 4 – omotač (štitnik / odvodna žica)
USB Host +5 VDC izvor napajanja deli se sa fantomskim napajanjem serijskog porta. Ograničeno je na 0,5 mA po USB specifikaciji i sa integrisanim ograničavanjem struje. Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port i USB port neće biti veća od ukupno 0,75 A.