Print (Odštampaj) Print Quality (Kvalitet štampe) Label Width (Dots) (Širina nalepnice (tačke))
Print (Odštampaj) Print Quality (Kvalitet štampe) Label Width (Dots) (Širina nalepnice (tačke))
View content for :
Product:

Print (Odštampaj)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Label Width (Dots) (Širina nalepnice (tačke))

Navedite širinu nalepnica koje se koriste, u tačkama. Podrazumevana vrednost je maksimalna širina za štampač na osnovu vrednosti TPI vrednosti glave za štampanje.
Podešavanje premale širine može da dovede do toga da delovi formata nalepnice ne budu odštampani na mediju. Ako podesite preveliku širinu, uzalud trošite memoriju za formatiranje i može da dođe do toga da štampač štampa izvan nalepnice, na štamparskom valjku. Ova postavka može da utiče na horizontalni položaj formata nalepnice ako je slika invertovana korišćenjem ZPL komande
^POI
.
Prihvatljive vrednosti:
ZD621 203 tpi = 0002 do 832 tačke
ZD621 300 tpi = 0002 do 1280 tačaka
Povezane ZPL komande:
^PW
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_width
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print Width (Širina štampanja)