RFID RFID Antenna (RFID antena)
RFID RFID Antenna (RFID antena)
View content for :
Product:

RFID
RFID Antenna (RFID antena)

Ako se željeni izbor antene ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.
Prihvatljive vrednosti:
A1
podrazumevana i jedina postavka (za antene usaglašene sa centrom koje se koriste u ovom Zebra štampaču).
Povezane ZPL komande:
^RW
SGD komanda koja se koristi:
rfid.reader_1.antenna_port
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
RFID Setup (RFID podešavanje)
RFID ANTENNA (RFID antena)