RFID RFID Program Position (RFID položaj za programiranje)
RFID RFID Program Position (RFID položaj za programiranje)
View content for :
Product:

RFID
RFID Program Position (RFID položaj za programiranje)

Ako se željeni položaj za programiranje (položaj za čitanje/pisanje) ne postigne kalibracijom pomoću RFID oznake, moguće je navesti vrednost.
Prihvatljive vrednosti:
F0
do
Fxxx
(gde xxx predstavlja dužinu nalepnice u milimetrima ili 999, u zavisnosti od toga šta je manje) – Štampač uvlači nalepnicu unapred za navedeno rastojanje i započinje programiranje.
B0
do
B30
– Štampač vraća nalepnicu za navedenu razdaljinu i započinje programiranje. Da bi se uzelo u obzir vraćanje, ostavite praznu podlogu medija da viri sa prednje strane štampača kada koristite položaj za programiranje unazad.
Povezane ZPL komande:
^RS
SGD komanda koja se koristi:
rfid.position.program
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
RFID Setup (RFID podešavanje)
PROGRAM POSITION