Korisnički meniji
Korisnički meniji
View content for :
Product:

Korisnički meniji

Koristite korisničke menije štampača da biste konfigurisali štampač.
Pogledajte sledeće odeljke menija:
  • System (Sistem)
  • Connection (Veza)
  • Print (Štampanje)
  • RFID
  • Storage (Memorija)
Prikazuje pet glavnih korisničkih menija.
Opisi korisničkog menija obuhvataju druge načine za promenu istih postavki kada postoje druge opcije. Čarobnjake štampača takođe možete da koristite za promenu nekih postavki. (Pogledajte Čarobnjaci štampača.)