Print (Štampanje) Applicator (Aplikator) Applicator Port Mode (Režim porta aplikatora)
Print (Štampanje) Applicator (Aplikator) Applicator Port Mode (Režim porta aplikatora)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Applicator (Aplikator)
Applicator Port Mode (Režim porta aplikatora)

Kontroliše način na koji funkcioniše signal za kraj štampanja porta aplikatora.
Prihvatljive vrednosti:
Off
1 = Signal za kraj štampanja obično je visok, a nizak samo kada štampač pomera nalepnicu unapred.
2 = Signal za kraj štampanja je obično nizak, a visok samo kada štampač pomera nalepnicu unapred.
3 = Signal za kraj štampanja normalno je visok, a nizak tokom 20 ms kada je nalepnica odštampana i postavljena.
4 = Signal za kraj štampanja obično je nizak, a visok tokom 20 ms kada je nalepnica odštampana i postavljena.
Povezane ZPL komande:
^JJ
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.end_print