Print (Štampanje) Print Quality (Kvalitet štampe) Darkness (Zatamnjenost)
Print (Štampanje) Print Quality (Kvalitet štampe) Darkness (Zatamnjenost)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Darkness (Zatamnjenost)

Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenosti, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
Prihvatljive vrednosti:
0,0 do 30,0
Povezane ZPL komande:
^MD, ~SD
SGD komanda koja se koristi:
print.tone
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Darkness (Zatamnjenost)