System (Sistem) Program Language (Jezik programa) Diagnostic Mode (Dijagnostički režim)
System (Sistem) Program Language (Jezik programa) Diagnostic Mode (Dijagnostički režim)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Program Language (Jezik programa)
Diagnostic Mode (Dijagnostički režim)

Pomoću dijagnostičkog režima komunikacije omogućite štampaču da sve podatke šalje u obliku odštampanih podataka radi naprednog rešavanja problema.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
Print, E:Drive, USB Host, Off
Povezane ZPL komande:
Samo za dijagnostiku štampe:
~JD
za omogućavanje,
~JE
za onemogućavanje
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Language (Jezik)
Tasteri kontrolne table:
Samo za dijagnostiku štampe: Držite PAUSE + FEED 2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.