Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije
Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije

Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije

Dijagnostički test komunikacije predstavlja alatku za rešavanje problema koja služi za proveru veze između štampača i host računara.
Kada je štampač u dijagnostičkom režimu, štampa sve podatke primljene sa host računara kao prave ASCII znakove sa heks vrednostima ispod ASCII teksta. Štampač štampa sve primljene znakove, uključujući kontrolne kodove kao što je CR (znak za početak reda).
Shows an example of a Communications Diagnostics Test printout.
 1. Proverite da li je medij ubačen i da li je štampač uključen.
 2. Podesite širinu štampe koja je jednaka ili manja od širine nalepnice koja se koristi za testiranje.
 3. Pritisnite i držite
  Pause (Pauza)
  +
  FEED
  dve sekunde. Kada je aktivan, indikator
  STATUS
  će se menjati između zelene i žute boje.
  Štampač aktivira dijagnostički režim i štampa sve podatke primljene sa host računara na nalepnici za testiranje.
 4. Na nalepnici za testiranje potražite kodove grešaka. Za eventualne greške, proverite da li su parametri komunikacije ispravni.
  Greške se prikazuju na nalepnici za testiranje na sledeći način:
  • FE ukazuje na grešku pri kadriranju.
  • OE ukazuje na grešku prekoračenja.
  • PE ukazuje na grešku u paritetu.
  • NE ukazuje na šum.
Pritisnite i držite
Pause (Pauza)
+
FEED
dve sekunde ili isključite napajanje štampača (O), a zatim ga ponovo uključite da biste izašli iz ovog samotestiranja i vratili se na normalan rad.