Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača
Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača
View content for :
Product:

Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača

Ako nestane medija (traka, nalepnice, računi, oznake, ulaznice itd.) tokom štampanja, ostavite štampač uključen dok ponovo ubacujete medije. Nakon što ubacite novu rolnu medija ili trake, pritisnite dugme
FEED
da biste ponovo sinhronizovali i započeli štampanje.
Nemojte isključivati štampač da biste zamenili medije. Ako isključite štampač tokom štampanja, dolazi do gubitka podataka. Održavanjem napajanja štampača, zadaci štampe koji su u toku mogu se nastaviti i dovršiti u slučaju jednog otiska ili grupnog zadatka štampanja.
Jednom pritisnite dugme
FEED
nakon ponovnog ubacivanja medija kako biste ponovo sinhronizovali medij na početak nalepnice.
Ako pritisnete dugme
PAUSE
, zadatak štampanja će se u većini slučajeva nastaviti.
Pritisnite dugme
FEED
nakon što ste medij ponovo podesili ili kalibrisali ako podrazumevana postavka štampača treba da ponovo odštampa poslednju sliku nalepnice u štampaču.