Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice
Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice
View content for :
Product:

Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice

Ova vežba koristi meni „Print USB File“ (Odštampaj datoteku sa USB-a) na štampaču iz serije ZD sa opcijom ekrana u boji osetljivog na dodir kako biste mogli da štampate datoteke sa USB uređaja za masovno skladištenje, poput USB fleš jedinice.
Sa USB uređaja za masovno skladištenje mogu da se štampaju samo podržane datoteke (
.ZPL
i
.XML
), a datoteke moraju biti smeštene na osnovnom nivou, a ne u direktorijumu.
Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.
USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, ćirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
 1. Upotrebite prethodno pripremljeni USB uređaj
 2. Kopirajte sledeće datoteke u matični direktorijum na USB fleš jedinici:
  Datoteka 4:
  USBSTOREDFILE.ZPL
  Datoteka 5:
  VLS_BONKGRF.ZPL
  Datoteka 6:
  VLS_EIFFEL.ZPL
 3. Umetnite medije u štampač. Pogledajte Umetanje medija u rolni.
 4. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.
 5. Na ekranu štampača dodirnite
  Menu (Meni)
  Storage (Memorija)
  na
  početnom
  ekranu štampača.
  Prikazuje početni ekran štampača.
 6. Dodirnite
  Menu (Meni)
  Storage (Memorija)
  USB
  Print: From USB (USB štampanje: sa USB uređaja)
  .
  Prikazuje ekran menija Štampanje: sa USB uređaja.
  Štampač prikazuje dostupne datoteke.
 7. Dodirnite
  polje
  pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 8. Dodirnite
  znak potvrde
  da biste odštampali izabrane datoteke.
 9. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.