simbologija
simbologija

simbologija

Termin koji se u načelu koristi kada se govori o bar-kodu.