Postavke štampanja
Postavke štampanja
View content for :
Product:

Postavke štampanja

Postavke štampanja
Postavka štampanja
Opis
Print Darkness (Zatamnjenost štampe)
Podesite zatamnjenost na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
Po želji, koristite Procenjivanje kvaliteta bar-koda da biste utvrdili optimalnu postavku zatamnjenosti.
Prihvatljive vrednosti:
od 0,0 do 30,0
Povezane ZPL komande:
^MD, ~SD
SGD komanda koja se koristi:
print.tone
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Darkness (Zatamnjenost)
Print Speed (Brzina štampanja)
Izaberite brzinu za štampanje nalepnice (datu u inčima po sekundi). Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet. Pogledajte i Prilagodljive konstantne brzine štampanja (po sekundi).
Prihvatljive vrednosti:
203 tpi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
300 tpi: 2, 3, 4, 5, 6
Povezane ZPL komande:
^PR
SGD komanda koja se koristi:
media.speed
Media Type (Tip medija)
Izaberite tip medija koji koristite.
Prihvatljive vrednosti:
 • CONTINUOUS
 • GAP/NOTCH
 • MARK
Ako izaberete opciju CONTINUOUS (Kontinuirani), morate da navedete dužinu nalepnice u podešavanjima formata nalepnice (
(^LL
ako koristite ZPL).
Povezane ZPL komande:
^MN
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.media_type
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Media Type (Tip medija)
Print Method (Način štampanja)
Navedite da li će štampač koristiti direktni termalni režim (bez trake) ili režim termalnog prenosa (koristeći medij za termalni prenos i traku).
Prihvatljive vrednosti:
 • THERMAL TRANS
 • DIRECT THERMAL
Povezane ZPL komande:
^MT
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_method
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print Method (Metod štampanja)
Tear-Off Position (Položaj otcepljivanja)
Ako je potrebno, nakon štampanja podesite položaj medija preko trake za otcepljivanje.
Prihvatljive vrednosti:
od -120 do 120
 • Veći brojevi pomeraju medij napolje (linija otcepljivanja se približava vodećoj ivici sledeće nalepnice).
 • Manji brojevi pomeraju medij unutra (linija otcepljivanja se približava ivici nalepnice koja je upravo odštampana).
1
Smer medija
2
Fabrički postavljena lokacija linije otcepljivanja na položaju 000
Povezane ZPL komande:
~TA
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.tear_off
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Tear Off (Otcepljivanje)
Print Width (Širina štampanja)
Navedite širinu nalepnica koje se koriste, u tačkama. Podrazumevana vrednost je maksimalna širina za štampač na osnovu vrednosti TPI vrednosti glave za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
Podešavanje premale širine može da dovede do toga da delovi formata nalepnice ne budu odštampani na mediju. Ako podesite preveliku širinu, uzalud trošite memoriju za formatiranje i može da dođe do toga da štampač štampa izvan nalepnice, na štamparskom valjku. Ova postavka može da utiče na horizontalni položaj formata nalepnice ako je slika invertovana korišćenjem ZPL II komande
^POI
.
Od 0000 do 1248 tačaka
Povezane ZPL komande:
^PW
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_width
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Print Width (Širina štampanja)
Media Handling Method (Metod manipulisanja medijima)
Izaberite opciju za manipulisanje medijima koja je kompatibilna sa opcijama štampača.
Informacije o tome kako izbor režima štampanja funkcioniše sa različitim opcijama štampača potražite u odeljku Utvrđivanje metoda manipulisanja medijima).
Prihvatljive vrednosti:
 • TEAR OFF
 • CUTTER
 • PEEL
Povezane ZPL komande:
^MM
SGD komanda koja se koristi:
media.printmode
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print mode (Režim štampanja)
Label Left Position (Levi položaj nalepnice)
Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj otiska na nalepnici. Pozitivni brojevi pomeraju levu ivicu slike ka centru nalepnice za izabrani broj tačaka, dok negativni brojevi pomeraju levu ivicu slike ka levoj ivici nalepnice.
Prihvatljive vrednosti:
od -9999 do 9999
Povezane ZPL komande:
^LS
SGD komanda koja se koristi:
zpl.left_position
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Advanced Setup (Napredno podešavanje)
Left Position (Levi položaj)
Reprint Mode (Režim ponovnog štampanja)
Kada je režim ponovnog štampanja omogućen, možete ponovo da odštampate poslednju odštampanu nalepnicu pritiskom na strelicu nadole (DOWN ARROW) na kontrolnoj tabli štampača.
Prihvatljive vrednosti:
 • ON
 • OFF
Povezane ZPL komande:
^JZ
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.reprint_mode
Maximum Label Length (Maksimalna dužina nalepnice)
Podesite maksimalnu dužinu nalepnice.
Prihvatljive vrednosti:
Od 0 do maksimalne dužine nalepnice koju štampač podržava
Navedite vrednost koja je za najmanje 25,4 mm (1,0 inča) veća od stvarne dužine nalepnice plus razmak među nalepnicama. Ako podesite vrednost na manju od dužine nalepnice, štampač pretpostavlja da je umetnut kontinuirani medij, zbog čega štampač ne može da se kalibriše.
Na primer, ako je dužina nalepnice 152 mm (6,0 inča) uključujući razmak između nalepnica, podesite parametar za najmanje 178 mm (7,0 inča).
1
Dužina nalepnice (uključujući razmak između nalepnica)
2
Razmak između nalepnica
3
Podesite maksimalnu dužinu nalepnice na približno ovu vrednost
Povezane ZPL komande:
^ML
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.label_length_max
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Maximum Length (Maksimalna dužina)
Label Length (Dužina nalepnice)
Prikažite kalibrisanu dužinu nalepnice u tačkama.
Ova vrednost se može izmeniti samo pod jednim od sledećih uslova:
 • štampač je podešen za kontinuirani medij
 • drugi parametar za
  ^LL
  je podešen na vrednost
  Y
Povezane ZPL komande:
^LL