Umetanje trake
Umetanje trake
View content for :
Product:

Umetanje trake

Ovaj odeljak se odnosi samo na štampače koji imaju instaliranu opciju za termalni prenos.
Traka se koristi samo sa nalepnicama za termalni prenos. Za nalepnice za direktno termalno štampanje nemojte da ubacujete traku u štampač. Da biste utvrdili da li se traka mora koristiti sa određenim medijem, pogledajte Traka.
Koristite traku koja je šira od medija da biste zaštitili glavu za štampanje od habanja. Traka mora biti premazana sa spoljne strane.
 1. Otvorite poklopac za medij.
  Otvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 2. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 3. Postavite rolnu trake na ulaznu osovinu za traku dok se slobodni kraj trake odmotava kao što je prikazano. Gurnite rolnu unazad dokle god je to moguće.
 4. Štampač je isporučen sa praznim jezgrom trake na prihvatnoj osovini za traku. Ako to jezgro više nije tu, postavite prazno jezgro trake na prihvatnu osovinu za traku. Gurnite jezgro unazad dokle god je to moguće.
 5. Podvucite traku ispod sklopa glave za štampanje kao što je prikazano.
  Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 6. Dok je traka provučene do krajnje tačke ispod sklopa glave za štampanje:
  1. obmotajte traku oko jezgra na prihvatnoj osovini za traku.
  2. Okrenite osovinu nekoliko krugova u prikazanom smeru da biste zategnuli i poravnali traku.
 7. Ako je medij već umetnutu, okrenite polugu za otvaranje glave za štampanje nadole dok glava za štampanje ne nalegne na mesto.
  U suprotnom, nastavite sa korakom Ubacivanje medija.
 8. Zatvorite poklopac za medij.
  Zatvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 9. Ako je potrebno, pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste omogućili štampanje.