Profil senzora
Profil senzora

Profil senzora

Dodirnite
Menu (Meni)
Sensors (Senzori)
Print: (Štampaj:) Sensor Profile (Profil senzora)
da biste odštampali sliku profila senzora. Slika će se prostirati na nekoliko konkretnih nalepnica ili oznaka.
Koristite sliku profila senzora za rešavanje problema u sledećim situacijama:
  • Štampač ima poteškoća prilikom utvrđivanja razmaka (mreža) između nalepnica.
  • Štampač nepravilno identifikuje unapred odštampane oblasti na nalepnici kao razmake (mreža).
  • Štampač ne može da detektuje traku.
Uporedite svoje rezultate sa primerima prikazanim u ovom odeljku. Ako je potrebno, podesiti osetljivost senzora, kalibrišite štampač. (Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.)

Profil senzora trake

Linija označena kao RIBBON (Traka) (1) na profilu senzora ukazuje na očitavanja senzora trake. Postavka praga senzora trake označena je kao OUT (Nedostaje) (2). Ako su očitavanja trake ispod vrednosti praga, štampač ne prepoznaje da je traka umetnuta.
Profil senzora (deo za traku)

Profil senzora medija

Linija označena kao MEDIA (Medij) (1) na profilu senzora ukazuje na očitavanja senzora medija. Postavke praga senzora medija označene su kao WEB (Mreža) (2). Prag koji ukazuje na to da nema više medija je OUT (Nedostaje) (3). Skokovi nagore ili nadole (4) ukazuju na razdvajanja između nalepnica (mreža, urez ili crna oznaka), a linije između skokova 5) ukazuju gde se nalepnice nalaze.
Ako uporedite odštampani profil senzora sa dužinom medija, skokovi treba da budu na istom rastojanju kao razmaci na mediju. Ako rastojanja nisu ista, štampač možda ima poteškoća sa utvrđivanjem gde se nalaze razmaci.
Profil senzora medija (medij sa razmakom/urezom)
Profil senzora medija (medij sa crnom oznakom)