Problemi sa komunikacijom
Problemi sa komunikacijom
View content for :
Product:

Problemi sa komunikacijom

Problem
Mogući uzrok
Preporučeno rešenje
Formati nalepnice nisu prepoznati
Štampaču je poslat format nalepnice, ali nije prepoznat. Indikator DATA (Podaci) ne treperi.
Parametri za komunikaciju su netačni.
Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo) za vašu vezu. Možda ćete želeti da ponovo instalirate upravljački program štampača prateći uputstvo u odeljku Povezivanje štampača sa uređajem.
Štampaču je poslat format nalepnice, ali nije prepoznat. Indikator DATA (Podaci) treperi, ali se štampanje ne dešava.
Prefiks i znak za razgraničavanje podešeni u štampaču ne podudaraju se sa onima u formatu nalepnice.
Potvrdite prefiks i znakove za razgraničavanje pomoću sledećih SGD komandi. Izmenite vrednosti ako je potrebno.
  • ! U1 getvar "zpl.format_prefix"
  • ! U1 getvar "zpl.delimiter"
Neispravni podaci se šalju štampaču.
Proverite postavke komunikacije na računaru. Proverite da li odgovaraju postavkama štampača.
Ako problem potraje, proverite format nalepnice.
Emulacija je aktivna na štampaču.
Proverite da li se format nalepnice poklapa sa postavkama štampača.
Nalepnice prestaju da se štampaju ispravno
Na štampač je poslat format nalepnice. Štampa se nekoliko nalepnica, pa štampač preskače, pogrešno postavlja, promašuje ili izobličuje sliku na nalepnici.
Postavke serijske komunikacije su neispravne.
Proverite da li se postavke kontrole protoka poklapaju.
Proverite dužinu kabla za prenos podataka. Zahteve potražite u odeljku Specifikacije komunikacionog interfejsa.
Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo).