Razni problemi
Razni problemi
View content for :
Product:

Razni problemi

Problem
Mogući uzrok
Preporučeno rešenje
host USB port ne prepoznaje USB uređaj
Štampač ne prepoznaje USB uređaj ili ne čita datoteke na USB uređaju koji je priključen u host USB port.
Štampač trenutno podržava USB uređaje veličine samo do 1 TB.
Koristite USB uređaj od 1 TB ili manje.
USB uređaj može da zahteva sopstveno spoljašnje napajanje.
Ako USB zahteva spoljašnje napajanje, pobrinite se da bude priključen u funkcionalni izvor napajanja.
Parametri štampača nisu podešeni na očekivani način
Promene postavki parametra nisu stupile na snagu.
ILI
Neki parametri su se neočekivano promenili.
Postavka ili komanda firmvera je sprečavala mogućnost menjanja parametra.
Proverite formate nalepnice ili postavke softvera koji koristiti za slanje formata štampaču.
Ako je potrebno, u vodiču za programiranje potražite komande ZPL, ZBI, Set‑Get‑Do, Mirror i WML ili pozovite servisera. Primerak ovog priručnika dostupan je na lokaciji zebra.com/manuals.
Komanda u formatu nalepnice je vratila parametar na prethodnu postavku.
IP adresa se menja
Moj štampač ponovo dodeljuje novu IP adresu serveru za štampanje nakon što je štampač bio isključen neko vreme.
Postavke za vašu mrežu dovode do toga da mreža ponovo dodeljuje novu IP adresu.
Ako vam menjanje IP adrese štampača uzrokuje probleme, pratite ove korake da biste dodelili statičku IP adresu:
 1. Saznajte koje vrednosti treba da budu dodeljene IP adresi, podmrežnoj maski i mrežnom prolazu za server za štampanje (žični, bežični ili oba).
 2. Promenite odgovarajuću vrednost IP protokola na PERMANENT (Trajno).
 3. Promenite vrednosti za IP adresu, podmrežnu masku i mrežni prolaz za odgovarajući server za štampanje na one koje želite da zadrže.
 4. Resetujte mrežu.
Povezivanje putem žičnih ili bežičnih veza nije moguće
Ručno sam uneo/la bežičnu IP adresu, podmrežu i mrežni prolaz na štampaču, ali neće da se poveže na žičnu ili bežičnu mrežu.
Mrežu štampača morate da resetujete nakon menjanja vrednosti.
Resetujte mrežu.
ESSID vrednost nije navedena.
 1. U slučaju bežične mreže, navedite ESSID vrednost koja odgovara vrednosti koju koristi bežični ruter koristeći sledeću komandu Set/Get/Do:
  ! U1 setvar "wlan.essid" "value"
  gde "value" predstavlja ESSID (ponekad se naziva mrežni SSID) za ruter. Na poleđini rutera potražite nalepnicu sa podrazumevanim podacima rutera.
  Ako su podaci promenjeni sa podrazumevanih, obratite se administratoru mreže da biste dobili ESSID vrednost koju treba da koristite.
 2. Ako se štampač i dalje ne povezuje, resetujte mrežu, a zatim isključite pa ponovo uključite štampač.
ESSID ili druga vrednost nije ispravno navedena.
 1. Odštampajte nalepnicu sa konfiguracijom mreže i proverite da li su vrednosti tačne.
 2. Unesite ispravke ako je potrebno.
 3. Resetujte mrežu.
Problemi sa kalibracijom
Automatska kalibracija nije uspela.
Medij ili traka su neispravno umetnuti.
Pobrinite se da medij i traka budu ispravno umetnuti. Pogledajte Umetanje trake i Ubacivanje medija.
Senzori nisu uspeli da detektuju medij ili traku.
Kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
Senzori su zaprljani ili nepravilno postavljeni.
Proverite da li su senzori čisti i ispravno postavljeni.
Tip medija je neispravno podešen.
Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez/urez, uzastopno ili oznaka).
Nekontinuirane nalepnice se tretiraju kao kontinuirane nalepnice.
Štampač nije kalibrisan za medij koji se koristi.
Kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
Štampač je konfigurisan za kontinuirane medije.
Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez/urez, uzastopno ili oznaka).
Štampač se blokira
Svi indikatori su uključeni, a štampač se blokira.
Interni kvar elektronike ili firmvera.
Isključite pa ponovo uključite štampač. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servisera.
Štampač se blokira tokom pokretanja.
Kvar glavne logičke ploče.