Komponente štampača
Komponente štampača
View content for :
Product:

Komponente štampača

Komponente unutar štampača su označene bojama.
Dodirne tačke kojima ćete rukovati obojene su zlatnom bojom u štampaču i istaknute su zlatnom bojom na ilustracijama u ovom priručniku.
U odeljku za medij u štampaču nalaze se različite komponente. U zavisnosti od modela štampača i instaliranih opcija, štampač može da izgleda malo drugačije. Označene komponente se pominju u postupcima u ovom priručniku.
Komponente štampača
1
Kontrolna tabla
2
Vrata za medij
3
Prihvatna osovina za traku*
4
Ulazna osovina za traku*
5
Držač za dopremanje medija
6
Vođica za medij
7
Sklop prihvatnika za medije
8
Sklop glave za štampanje
9
Poluga za otvaranje glave za štampanje
10
Valjak za štampanje
* Ova komponenta se nalazi samo u štampačima koji imaju instaliranu opciju za termalni prenos.
Dva prekidača na tabli sa prekidačima sadrže točkiće koji se koriste za podešavanje pritiska glave za štampanje. Više informacija potražite u odeljku Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Točkići za podešavanje pritiska glave za štampanje
1
Tabla sa prekidačima
2
Točkić za podešavanje pritiska glave za štampanje
3
Prekidač