konfiguracija
konfiguracija

konfiguracija

Konfiguracija štampača je grupa radnih parametara koji su specifični za primenu štampača. Neke parametre može da izabere korisnik, dok drugi zavise od instaliranih opcija i režima rada. Parametri mogu da se izaberu preko prekidača, programiraju preko kontrolne table ili preuzmu kao ZPL II komande. Možete da odštampate nalepnicu konfiguracije na kojoj su navedeni svi parametri štampača i koristite je kao referencu.