r-zt2x0-calibration-and-diagnostic-tools
Alatke za kalibraciju i dijagnostiku
View content for :
Product:

Alatke za kalibraciju i dijagnostiku

Alatke za kalibraciju i dijagnostiku
Stavka
Opis
Print Information (Štampanje informacija)
Odštampajte navedene informacije na jednoj ili više nalepnica.
Prihvatljive vrednosti:
 • SETTINGS – štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača.
 • NETWORK – štampa postavke za bilo koji server za štampanje koji je instaliran.
 • FORMATS – štampa dostupne formate sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
 • IMAGES – štampa dostupne slike sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
 • FONTS – štampa fontove dostupne u štampaču, uključujući standardne fontove štampača i sve opcione fontove. Fontovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.
 • BARCODES – štampa dostupne bar-kodove na štampaču. Bar-kodovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.
 • ALL – štampa prethodnih šest nalepnica.
 • SENSOR PROFILE – prikazuje postavke senzora u odnosu na stvarna očitavanja senzora. Informacije o tumačenju rezultata potražite u odeljku Profil senzora.
Povezane ZPL komande:
SETTINGS:
~WC
NETWORK:
~WL
SENSOR PROFILE:
~JG
Drugo:
^WD
Tasteri kontrolne table:
SETTINGS i NETWORK: Uradite jedno od sledećeg:
 • Držite
  CANCEL (Otkaži)
  tokom uključivanja štampača.
 • Držite
  FEED (Uvuci)
  +
  CANCEL (Otkaži)
  2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.
SENSOR PROFILE: Držite
FEED (Uvuci)
+
CANCEL (Otkaži)
tokom uključivanja štampača.
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)
Power-Up Action (Radnja pri pokretanju)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme tokom sekvence uključivanja.
Prihvatljive vrednosti:
 • CALIBRATE – podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
 • FEED – uvlači nalepnice na prvu tačku registracije.
 • LENGTH – određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu.
 • NO MOTION – ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme Feed (Uvuci) da biste postavili sledeću mrežu.
 • SHORT CAL (Kratka kalibracija) – podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i uvlači medij na sledeću mrežu.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.power_up_action
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
Head-Close Action (Radnja pri zatvaranju glave)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme prilikom zatvaranja glave za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
 • CALIBRATE – podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
 • FEED – uvlači nalepnice na prvu tačku registracije.
 • LENGTH – određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu.
 • NO MOTION – ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme Feed (Uvuci) da biste postavili sledeću mrežu.
 • SHORT CAL (Kratka kalibracija) – podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i uvlači medij na sledeću mrežu.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.head_close_action
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
Load Defaults (Učitaj fabričke postavke)
Vraćanje određenih postavki štampača, servera za štampanje i mreže na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili.
Prihvatljive vrednosti:
 • FACTORY – vraća sve postavke štampača koje nisu mrežne postavke na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili.
 • NETWORK – ponovo pokreće žični ili bežični server za štampanje štampača. Uz bežični server za štampanje, štampač se takođe ponovo pridružuje bežičnoj mreži.
 • LAST SAVED – učitava postavke iz poslednjeg trajnog čuvanja.
Povezane ZPL komande:
FACTORY:
^JUF
NETWORK:
^JUN
LAST SAVED:
^JUR
Tasteri kontrolne table:
FACTORY: Držite
FEED (Uvuci)
+
PAUSE (Pauziraj)
tokom uključivanja štampača da biste resetovali parametre štampača na fabričke vrednosti.
NETWORK: Držite
CANCEL (Otkaži)
+
PAUSE (Pauziraj)
tokom uključivanja štampača da biste resetovali parametre mreže na fabričke vrednosti.
LAST SAVED: N/A
Veb stranica štampača:
FACTORY (Fabričke postavke) –
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Restore Default Configuration (Vrati podrazumevanu konfiguraciju)
NETWORK:
Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
Reset Print Server (Resetovanje servera za štampanje)
LAST SAVED:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Restore Saved Configuration (Vrati sačuvanu konfiguraciju)
Kalibracija senzora medija i trake
Kalibrišite štampač da biste podesili osetljivost senzora medija i trake.
Kompletna uputstva za postupak kalibracije potražite u odeljku Kalibracija senzora trake i medija.
Povezane ZPL komande:
~JC
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.manual_calibration
Tasteri kontrolne table:
Držite
PAUSE (Pauziraj)
+
CANCEL (Otkaži)
dve sekunde da biste pokrenuli kalibraciju.
Veb stranica štampača:
Postupak kalibracije nije moguće pokrenuti putem veb-stranica. Na sledećoj veb-stranici potražite postavke koje se podešavaju tokom kalibracije senzora:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
Nemojte da menjate ove postavke, osim ako to od vas ne zatraži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.
Režim za dijagnostiku komunikacije
Koristite ovu dijagnostičku alatku da bi štampač odštampao heksadecimalne vrednosti za sve podatke koje je štampač primio.
Više informacija potražite u odeljku Dijagnostički test komunikacije.
Prihvatljive vrednosti:
 • DISABLED
 • ENABLED
Povezane ZPL komande:
~JD
za omogućavanje
~JE
za onemogućavanje
SGD komanda koja se koristi:
device.diagnostic_print
Tasteri kontrolne table:
Držite
PAUSE (Pauziraj)
+
FEED (Uvuci)
dve sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.