Postavke porta
Postavke porta
View content for :
Product:

Postavke porta

Postavke porta
Postavka porta
Opis
Brzina prenosa
Izaberite vrednost brzine prenosa koja odgovara onoj koju koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti:
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
Povezane ZPL komande:
^SC
SGD komanda koja se koristi:
comm.baud
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)
Data Bits (Bitovi podataka)
Izaberite vrednost bitova podataka koja odgovara onoj koju koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti:
7 ili 8
Povezane ZPL komande:
^SC
SGD komanda koja se koristi:
comm.data_bits
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)
Parity (Paritet)
Izaberite vrednost pariteta koja odgovara onoj koju koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • EVEN
 • ODD
Povezane ZPL komande:
^SC
SGD komanda koja se koristi:
comm.parity
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)
Host Handshake (Potvrda hosta)
Izaberite protokol potvrde koji odgovara onom koji koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
Povezane ZPL komande:
^SC
SGD komanda koja se koristi:
comm.handshake
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)