Obavljanje ručne kalibracije
Obavljanje ručne kalibracije

Obavljanje ručne kalibracije

Možda će biti potrebno da ručno kalibrišete štampač. ako vidite nepravilnosti sa rezultatom štampe.
 1. Na kontrolnoj tabli, pritisnite i zadržite
  PAUSE (Pauziraj)
  i
  CANCEL (Otkaži)
  2 sekunde.
  Indikatori statusa i pauze trepere žuto jednom. Zatim indikator pauze treperi žuto.
 2. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 3. Izvucite medij oko 150 mm (6 inča) iz štampača, a zatim uklonite izložene nalepnice tako da ostane samo podloga.
 4. Uvucite medij u štampač tako da samo podloga bude između senzora medija.
 5. Pomerite traku (ako se koristi (udesno) dalje od senzora.
 6. Zatvorite sklop glave za štampanje.
 7. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste započeli kalibraciju.
  Indikator pauze se isključuje, a indikator potrošnog materijala treperi žuto. Postupak je završen kada se indikator potrošnog materijala isključi, a indikator pauze počne da svetli žuto.
 8. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 9. Ponovo umetnite traku (ako se koristi) tako što ćete je pomeriti ulevo i ispraviti, a zatim okrenite prihvatnu osovinu za traku da bi prihvatila labavi deo.
 10. Vucite medij unapred dok nalepnica ne bude pozicionirana između senzora.
 11. Zatvorite sklop glave za štampanje.
 12. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste dovršili kalibraciju.
  Indikator potrošnog materijala treperi žuto. Postupak je završen kada se indikator potrošnog materijala isključi, a indikator pauze počne da svetli žuto.
 13. Ponovo pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste omogućili štampanje.
 14. Pritisnite
  FEED (Uvuci)
  da biste potvrdili da se nalepnica uvlači u ispravni položaj.