Povezivanje štampača sa bežičnom mrežom
Povezivanje štampača sa bežičnom mrežom
View content for :
Product:

Povezivanje štampača sa bežičnom mrežom

Ako želite da koristite opcioni bežični server za štampanje na štampaču, može biti potrebno da konfigurišite štampač za komunikaciju sa lokalnom bežičnom mrežom (WLAN) putem bežičnog servera za štampanje.
Dodatne informacija o Zebra serverima za štampanje potražite u korisničkom priručniku za ZebraNet žični i bežični server za štampanje. Da biste preuzeli najnoviju verziju ovog priručnika, posetite lokaciju zebra.com/manuals.
 1. Instalirajte upravljačke programe prema uputstvima u odeljku Instalacija upravljačkih programa i povezivanje na računar sa operativnim sistemom Windows.
 2. Ako je potrebno, navedite ESSID vrednost koja odgovara vrednosti koju koristi bežični ruter. Obratite se administratoru mreže da biste dobili ESSID vrednost koju treba da koristite. Način promene vrednosti pogledajte u odeljku ESSID.
 3. Ako je potrebno, konfigurišite sledeće postavke štampača. Obratite se administratoru mreže da biste dobili odgovarajuće vrednosti za svoju mrežu.
  • Gateway (Mrežni prolaz) – Postavite adekvatnu vrednost mrežnog prolaza za LAN.
  • Subnet (Podmreža) – Postavite adekvatnu vrednost podmreže za LAN.
 4. Resetujte mrežu (pogledajte Reset Network (Resetuj mrežu)) da bi promene postavki mreže stupile na snagu.
 5. Ako se štampač i dalje ne povezuje, razmotrite podešavanje statičke IP adrese tako što ćete konfigurisati sledeće dodatne postavke, a zatim ponovo resetovati mrežu. Obratite se administratoru mreže da biste dobili odgovarajuće vrednosti za svoju mrežu.
  • IP Protocol (IP protokol) – Promenite vrednost sa ALL (Sve) na PERMANENT (Trajno).
  • IP Address (IP adresa) – Dodelite jedinstvenu IP adresu štampaču.