Kontrolna tabla
Kontrolna tabla
View content for :
Product:

Kontrolna tabla

Verzija na engleskom jeziku
Verzija na kineskom jeziku
1
Indikator
STATUS
Ovi indikatori prikazuju trenutni status štampača. Više informacija potražite u odeljku Indikatori.
2
Indikator
PAUSE (Pauza)
3
Indikator
DATA (Podaci)
4
Indikator
SUPPLIES (Potrošni materijal)
5
Indikator
NETWORK (Mreža)
6
Pritiskom na dugme
PAUSE (Pauziraj)
pokrećete ili zaustavljate rad štampača.
7
Dugme
FEED (Uvuci)
nameće štampaču da uvuče jednu praznu nalepnicu svaki put kada pritisnete dugme.
8
Dugme
CANCEL (Otkaži)
otkazuje format nalepnice kada je štampač pauziran.
  • Pritisnite ga jednom da biste otkazali sledeći format nalepnice.
  • Pritisnite i zadržite na 2 sekunde da biste otkazali sve formate nalepnice.