Recikliranje komponenti štampača
Recikliranje komponenti štampača

Recikliranje komponenti štampača

Nemojte odlagati u nerazvrstani kućni otpad
Većina komponenti ovog štampača se može reciklirati. Glavna logička ploča štampača može da sadrži bateriju koju treba odložiti na odgovarajući način.
Komponente štampača nemojte odlagati u nerazvrstani kućni otpad. Odložite bateriju u skladu sa lokalnim propisima, a ostale komponente štampača reciklirajte u skladu sa lokalnim standardima. Više informacija potražite na lokaciji zebra.com/environment.